پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی, دوره (55), شماره (4), سال (2010-3) , صفحات (55-69)

عنوان : ( بررسی وضعیت موجود و آسیب شناسی آموزش زبان انگلیسی در مهد کودک ها )

نویسندگان: رضا پیش قدم , مریم سادات طباطباییان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی وضعیت موجود آموزش زبان انگلیسی وآسیب شناسی آن در مهدکودک ها است. بدین منظور22 مهد کودک در سطح شهر مشهد انتخاب شدند، مورد مشاهده قرار گرفتندو در موارد لزوم، با مسوولان و معلمان مهدکودک ها مصاحبه انجام شد. نتایج این پژوهش کیفی نشان داد که مهدکودک ها فضاها و امکانات آموزشی مطلوب و مناسب آموزشی را ندارند، فاقد برنامه آموزشی مدون برای آموزش زبان انگلیسی اند، معلمان این مراکز عموما فاقد صلاحیت تدریس اند، آنان با روش های آموزشی کودکان و زبان انگلیسی آشنایی کمی دارند و توجه خاص را به نیازهای عاطفی، شناختی و اجتماعی کودکان ندارند. در پایان، پیشنهادهایی برای ارتقای سطح آموزش زبان انگلیسی کودکان در مهد کودک ها به مسوولان و معلمان داده شد.

کلمات کلیدی

, واژهای کلیدی: آموزش زبان انگلیسی, پژوهش کیفی, زبان دوم, مشاهده و مصاحبه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1015816,
author = {پیش قدم, رضا and طباطباییان, مریم سادات},
title = {بررسی وضعیت موجود و آسیب شناسی آموزش زبان انگلیسی در مهد کودک ها},
journal = {پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی},
year = {2010},
volume = {55},
number = {4},
month = {March},
issn = {2588-4123},
pages = {55--69},
numpages = {14},
keywords = {واژهای کلیدی: آموزش زبان انگلیسی، پژوهش کیفی، زبان دوم، مشاهده و مصاحبه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی وضعیت موجود و آسیب شناسی آموزش زبان انگلیسی در مهد کودک ها
%A پیش قدم, رضا
%A طباطباییان, مریم سادات
%J پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی
%@ 2588-4123
%D 2010

[Download]