شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران , 2010-04-27

عنوان : ( گزارش یک مورد کلیه ی نابجا به همراه آترزی کولون، مقعد و فرج در یک راس گوساله هولشتاین )

نویسندگان: اسما افشاری , سمانه قاسمی , مطهره محمودی نیا , حسین کاظمی مهرجردی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گزارش یک مورد کلیه ی نابجا به همراه آترزی کولون، مقعد و فرج در یک راس گوساله هولشتاین. آترزی مقعد در گوساله تشخیص داده شد.

کلمات کلیدی

, Anomaly, ectopic kidney, colic atresia
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015822,
author = {افشاری, اسما and قاسمی, سمانه and محمودی نیا, مطهره and کاظمی مهرجردی, حسین},
title = {گزارش یک مورد کلیه ی نابجا به همراه آترزی کولون، مقعد و فرج در یک راس گوساله هولشتاین},
booktitle = {شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {Anomaly; ectopic kidney; colic atresia},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T گزارش یک مورد کلیه ی نابجا به همراه آترزی کولون، مقعد و فرج در یک راس گوساله هولشتاین
%A افشاری, اسما
%A قاسمی, سمانه
%A محمودی نیا, مطهره
%A کاظمی مهرجردی, حسین
%J شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
%D 2010

[Download]