روانشناسی, دوره (6), شماره (2), سال (2002-9) , صفحات (134-148)

عنوان : ( مقایسه ی عوامل تنیدگی زا و شیوه های مقابله با آن در دانش آموزان )

نویسندگان: حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , شهناز پاژخ زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقایسه ی عوامل تنیدگی زا و شیوه های مقابله با آن در دانش آموزان

کلمات کلیدی

, عوامل تنیدگی زا , شیوه های مقابله , دانش آموزان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1015838,
author = {آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا and پاژخ زاده, شهناز},
title = {مقایسه ی عوامل تنیدگی زا و شیوه های مقابله با آن در دانش آموزان},
journal = {روانشناسی},
year = {2002},
volume = {6},
number = {2},
month = {September},
issn = {1880-8436},
pages = {134--148},
numpages = {14},
keywords = {عوامل تنیدگی زا ، شیوه های مقابله ، دانش آموزان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه ی عوامل تنیدگی زا و شیوه های مقابله با آن در دانش آموزان
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%A پاژخ زاده, شهناز
%J روانشناسی
%@ 1880-8436
%D 2002

[Download]