پژوهش های علوم دامی, دوره (1), شماره (2), سال (2010-3) , صفحات (1-13)

عنوان : ( خصوصیات شیمیایی، فراسنجه های تجزیه پذیری ماده خشک و پروتئین خام سیلاژ یونجه غنی شده بااسید کلریدریک و اوره و تاثیر آنها بر ویژگیهای تولیدی گاوهای تازه زای هلشتاین )

نویسندگان: سیدعلیرضا وکیلی , محسن دانش مسگران , حسن نصیری مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تاثیراسید کلریدریک واوره بر خصوصیات شیمیایی، تجریهپذیری ماده خشک و پروتئین خام سیلاژ یونجه و همچنین مصرف آن در تغذیه گاوهای تازه زای هلشتاین، آزمایشی در سه مرحله انجام شد. در مرحله اول یونجه خرد 14 و 16 میلی لیتر به ازای یک کیلوگرم ماده خشک) و اوره ،12 ،10 ،8 ،6 ،4 ، شده با مقادیر متفاوت اسید کلریدریک (صفر، 2 7 و 10 گرم به ازای یک کیلوگرم ماده خشک) در کیسه های پلاستیکی سیلو شد. در مرحله دوم فراسنجه- /5 ،5 ،2/ (صفر، 5 های تجزیهپذیری ماده خشک و پروتئین خام سیلاژهای یونجه (تیمار 1: سیلاژ یونجه بدون افزودنی، تیمار 2: سیلاژ یونجه با 5 گرم اوره + 4 میلی لیتر اسید کلریدریک به ازای یک کیلو گرم ماده خشک، تیمار 3: سیلاژ یونجه با 5 گرم اوره + 12 میلی لیتر اسید کلریدریک به ازای یک کیلو گرم ماده خشک) با استفاده از روش کیسه های نایلونی تعیین شد. مقایسه ضرایب % تجزیه پذیری ماده خشک و پروتئین خام تحت تاثیر عمل آوری اسید و اوره قرار گرفت. در مرحله سوم تاثیر جایگزینی 75 (بر مبنای ماده خشک) سیلاژ یونجه غنی شده (تیمارهای آزمایشی مرحله دوم) به جای یوجه خشک در خوراک 15 راس از 21 روز در قالب طرح کاملا تصادفی با روش تکرار در زمان به ± گاوهای تازه زای هلشتاین با میانگین روزهای شیردهی 3 مدت 49 روز مورد ارزیابی قرار گرفت. مصرف خوراک و تولید شیر به طور روزانه ثبت شد و نمونه گیری از شیر در طی 4 مرحله (پایان هفته اول، سوم، پنجم و هفتم) انجام شد. علاوه بر این نمونه گیری خون در طی دو مرحله (هفته سوم و هفته آخر آزمایش) در سه زمان (قبل، 2 و 4 ساعت بعد از مصرف خوراک صبحگاهی) از طریق سیاهرگ گردن انجام شد. .(P<0/ مصرف ماده خشک در گاوهایی که از تیمار سه استفاده می نمودند به طور معنی داری کمتر از سایر تیمارها بود ( 05 غلظت گلوکز خون (میلی گرم در دسی لیتر) در زمان های قبل .(P<0/ اثر زمان بر تولید و غلظت چربی شیر معنی دار شد ( 05 73 ) بعد از مصرف خوراک / 70 در مقابل تیمار دو: 6 / 73 ) و 2 ساعت (تیمار یک: 1 / (تیمار یک: 71 در مقابل تیمار دو: 7 به طور کلی نتایج این آزمایش نشان داد که استفاده از اسید کلریدریک .(P<0/ صبحگاهی تحت تاثیر تیمارها قرار گرفت ( 05 به عنوان یک اسید معدنی و ارزان قیمت در غنی سازی سیلاژ یونجه می تواند همراه با اثرات مطلوب بر خصوصیات شیمیایی و تجزیه پذیری ماده خشک و پروتئین این علوفه تخمیری باشد.

کلمات کلیدی

, اسید کلریدریک, اوره, تجزیه پذیری, ترکیب شیر, سیلاژ یونجه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1015839,
author = {وکیلی, سیدعلیرضا and دانش مسگران, محسن and نصیری مقدم, حسن},
title = {خصوصیات شیمیایی، فراسنجه های تجزیه پذیری ماده خشک و پروتئین خام سیلاژ یونجه غنی شده بااسید کلریدریک و اوره و تاثیر آنها بر ویژگیهای تولیدی گاوهای تازه زای هلشتاین},
journal = {پژوهش های علوم دامی},
year = {2010},
volume = {1},
number = {2},
month = {March},
issn = {2008-5125},
pages = {1--13},
numpages = {12},
keywords = {اسید کلریدریک، اوره، تجزیه پذیری، ترکیب شیر، سیلاژ یونجه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T خصوصیات شیمیایی، فراسنجه های تجزیه پذیری ماده خشک و پروتئین خام سیلاژ یونجه غنی شده بااسید کلریدریک و اوره و تاثیر آنها بر ویژگیهای تولیدی گاوهای تازه زای هلشتاین
%A وکیلی, سیدعلیرضا
%A دانش مسگران, محسن
%A نصیری مقدم, حسن
%J پژوهش های علوم دامی
%@ 2008-5125
%D 2010

[Download]