چهارمین کنگره جغرافیدانان جهان اسلام , 2010-04-14

عنوان : ( تحلیلی بر جایگاه ج.ا.ایران در ساختار قدرت در منطقه آسیای جنوب غربیدر سال 2007 )

نویسندگان: سیدهادی زرقانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه آسیای جنوب غربی در برگیرنده23 کشور مسلمان با جمعیتی حدود 530 میلیون نفر می باشدکه در 5 حوزه ژئوپلیتیک مهم جهان شامل آسیای مرکزی، قفقاز، شبه قاره هند، خلیج فارس و خاورمیانه استقرار یافته اند. براساس سند چشم انداز 1404، جمهوری اسلامی ایران بایستی به کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و...در سطح منطقه ‌ی آسیای جنوب غربی دست یابد. یکی از مهمترین چالش های پیش رو در رسیدن به اهداف سند چشم انداز، ارزیابی دقیق و علمی از میزان موفقیت مجریان در اجرای صحیح برنامه و رسیدن به رتبه های برتر قدرت در ابعاد مختلف آن در سطح منطقه است. برای رسیدن به این مهم، نیاز به طراحی و تدوین مدل و شاخصی علمی است که بر مبنای آن بتوان ارزیابی دقیق و واقع بینانه ای از میزان پیشرفت کشور طبق سند چشم انداز انجام داد. بر این اساس، در این مقاله تلاش شده است تا با استفاده از مدل سنجش قدرت کشورها که در قالب رساله دکتری نگارنده در دانشگاه تربیت مدرس طراحی شده، به مقایسه قدرت جمهوری اسلامی ایران با کشورهای منطقه آسیای جنوب غربی پرداخته شود. از اینرو با استفاده از مدل مزبور ساختار قدرت منطقه ای در ابعاد نه گانه اقتصادی،سیاسی، نظامی، سرزمینی، علمی، اجتماعی، فرهنگی، فرامرزی و فضایی در سال 2007 ترسیم شده و بر اساس آن به بررسی تطبیقی رتبه جمهوری اسلامی ایران با کشورهای مزبور پرداخته شده است. هدف از این کار، تشخیص وضعیت کنونی کشور از حیث ابعاد مختلف قدرت در مقایسه با کشورهای مزبور و همچنین مشخص شدن میزان فاصله کشور تا رسیدن به هدف اصلی برنامه چشم انداز (رسیدن به جایگاه قدرت برتر منطقه) می باشد.

کلمات کلیدی

, قدرت ملی, , منطقه آسیای جنوب غربی, ساختار قدرت, جمهوری اسلامی ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015848,
author = {زرقانی, سیدهادی},
title = {تحلیلی بر جایگاه ج.ا.ایران در ساختار قدرت در منطقه آسیای جنوب غربیدر سال 2007},
booktitle = {چهارمین کنگره جغرافیدانان جهان اسلام},
year = {2010},
location = {زاهدان, ايران},
keywords = {قدرت ملی، ،منطقه آسیای جنوب غربی، ساختار قدرت، جمهوری اسلامی ایران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیلی بر جایگاه ج.ا.ایران در ساختار قدرت در منطقه آسیای جنوب غربیدر سال 2007
%A زرقانی, سیدهادی
%J چهارمین کنگره جغرافیدانان جهان اسلام
%D 2010

[Download]