دانش کشاورزی و تولید پایدار, دوره (1), شماره (19), سال (2010-3) , صفحات (171-187)

عنوان : ( انتخاب الگوی کشت بالقوه محصولات زراعی بر اساس روش و فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (مطالعه موردی: دشت تربت جام) )

نویسندگان: فرشاد محمدیان , ناصر شاه نوشی فروشانی , محمد قربانی , حسن عاقل ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شهرستان تربت‌جام یکی از قطب‌های اصلی کشت محصولات زراعی در استان خراسان رضوی محسوب می‌شود. بیش از 80 درصد از اراضی زیر کشت محصولات زراعی، آبی بوده و 90 درصد آب مصرفی بخش از منابع آبی سفره‌های زیر زمینی برداشت می‌شود. این امر موجب افت سالانه سطح سفره آب‌‌ها به میزان 44/1 متر شده است که به علت بارندگی کم امکان جایگزینی آن وجود ندارد. این شرایط موجب منفی شدن بیلان آبی دشت تربت‌جام شده است. لذا تداوم تولیدات کشاورزی در بلندمدت با الگوی کشت فعلی امکان‌پذیر نمی‌باشد. در این مطالعه با استفاده از روش فرایند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و شناخت باورهای ذهنی و معیارهای تصمیم‌گیری کشاورزان، الگوی زراعی شناسایی و معرفی می‌شود. به گونهای که ضمن تثبیت درآمد کشاورزان، میزان برداشت از منابع آبی دشت را کاهش دهد. نتایج نشان می دهد که اولویتهای ذهنی کشاورزان به ترتیب درآمد خالص (سود)، میزان آب مصرفی، هزینههای تولید و اشتغال نیروی کار میباشد. همچنین در الگوی کشت منتخب، میزان آب مصرفی به میزان 84/8 درصد کاهش، درآمد خالص به میزان 06/1 درصد افزایش، هزینه‌های تولیدی به میزان 7/11 درصد افزایش و سطح اشتغال بدون تغییر باقی می‌ماند. لذا برای مقبولیت هر چه بیشتر این الگو توسط کشاورزان، در کوتاه‌مدت سیاست‌های حمایتی دولت از قبیل سوبسیدهای نهاده‌ای و در میان‌مدت و بلند مدت افزایش عملکرد محصولات و افزایش راندمان آبیاری پیشنهاد می‌شود.

کلمات کلیدی

, : الگوی کشت, تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی (AHP), تربت‌جام, محصولات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1015849,
author = {محمدیان, فرشاد and شاه نوشی فروشانی, ناصر and قربانی, محمد and عاقل, حسن},
title = {انتخاب الگوی کشت بالقوه محصولات زراعی بر اساس روش و فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (مطالعه موردی: دشت تربت جام)},
journal = {دانش کشاورزی و تولید پایدار},
year = {2010},
volume = {1},
number = {19},
month = {March},
issn = {2008-5141},
pages = {171--187},
numpages = {16},
keywords = {: الگوی کشت، تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، تربت‌جام، محصولات زراعی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T انتخاب الگوی کشت بالقوه محصولات زراعی بر اساس روش و فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (مطالعه موردی: دشت تربت جام)
%A محمدیان, فرشاد
%A شاه نوشی فروشانی, ناصر
%A قربانی, محمد
%A عاقل, حسن
%J دانش کشاورزی و تولید پایدار
%@ 2008-5141
%D 2010

[Download]