پنجمین سمینار بهداشت روانی دانشجویان , 2010-05-12

عنوان : ( احساس غربت و ابعاد شخصیت در آزمون نئو فرم کوتاه(Neo-FFI) در دانشجویان )

نویسندگان: علی مشهدی , هدا پری زاده , هاجر طیبی , احمد سودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هر ساله دانشجویان زیادى خانه را به قصد ورود به دانشگاه ترک مى کنند. این امر به همان اندازه که براى فرد فرصت هاى جدید به همراه مى آورد، وى را با چالش ها و عوامل تنش زا نیز روبرو مى کند که به نحوى اجتناب ناپذیر با چنین انتقالى همراهند. به طور اخص عوامل به ستوه آورندة هیجانى، تنیدگى زاهاى اجتماعى نامیده مى شوند که یکى از آنها احساس غربت(Homesickness) نسبت به دیار، خانواده و دوستانى است که در اثر نقل مکان ترک شده اند(اژ ه ای، دهقانی، گنجوی و خداپناهی،1387). پدیدة احساس غربت به مجموعه ای از احساسات ناخوشایند و بعضاً غیر قابل تحمل اطلاق می شود که پس از ترک خانه، خانواده، دوستان و محیط مانوس زندگی تجربه می شوند. احساس غربت بیانگر یک حالت انگیزشی- شناختی پیچیده است که در اصل بر احساس فقدان و دلتنگی نسبت به خانواده، دوستان و محیط زندگی متمرکز می شود (فیشر و هود، 1988). مطالعات انجام شده در مورد عوامل زمینه ساز و متغیرهای تاثیر-گذار بر پیدایش احساس غربت، مشخصه های فردی و ویژگی های محیطی را مورد بررسی قرار داده اند(اورلینگز بونتکو، وینگرهوتسو فونتیجن، ،1994،1996؛ وان تیلبورگ، وینگرهوتسو و ون هک،1996). مطالعاتی که به بررسی ارتباط بین شخصیت و احساس غربت پرداخته اند همگی بر الگوهای زمینه ای درگیر در این زمینه تاکید داشته-اند(اورلینگز بونتکو، وینگرهوتسو فونتیجن، ،1994،1996؛ ورشور، اورلینگز بونتکو، اسپین هوون و دوجیسنس،2003). اورلینگز بونتکو و همکاران(1994) در پژوهشی به بررسی رابطه بین عوامل شخصیت و احساس غربت پرداختند . نتایج نشان داد که عوامل سطح بالای سختی و ابراز هیجان، جستجوی حمایت اجتماعی و سطح پایین جرآت مندی، برون گرایی، سلطه گری و سطح بالای روان آزرده گرایی با احساس غربت همبستگی داشتند. در مجموع ورشور و همکاران(2003) در بررسی های خود پیرامون ارتباط شخصیت و احساس غربت بیان می دارند که برخی از ابعاد شخصیت با این سازه رابطه دارند. در بررسی ادبیات پژوهشی موجود پژوهش خاصی که رابطه بین ابعاد شخصیت در آزمون نئو را با احساس غربت بررسی کند بدست نیامد. از این رو هدف اصلی پژوهش این بود که مشخص کند ابعاد شخصیت با توجه به آزمون نئو چگونه با احساس غربت در دانشجویان شهرستانی سال اول دانشگاه که به تازگی محیط و خانواده خود را ترک کرده بودند ارتباط دارد.

کلمات کلیدی

, احساس غربت , شخصیت , آزمون نئو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015850,
author = {مشهدی, علی and پری زاده, هدا and طیبی, هاجر and سودی, احمد},
title = {احساس غربت و ابعاد شخصیت در آزمون نئو فرم کوتاه(Neo-FFI) در دانشجویان},
booktitle = {پنجمین سمینار بهداشت روانی دانشجویان},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {احساس غربت ،شخصیت ، آزمون نئو},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T احساس غربت و ابعاد شخصیت در آزمون نئو فرم کوتاه(Neo-FFI) در دانشجویان
%A مشهدی, علی
%A پری زاده, هدا
%A طیبی, هاجر
%A سودی, احمد
%J پنجمین سمینار بهداشت روانی دانشجویان
%D 2010

[Download]