روانشناسی, دوره (13), شماره (3), سال (2009-12) , صفحات (342-359)

عنوان : ( اثربخشی درمان شناختی-رفتاری ، دارودرمانی و تلفیق آنها در بهبود علایم افسردگی و خشم در اختلال شخصیت مرزی )

نویسندگان: جوا د اکبری , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش اثرات درمان شناختی- رفتاری ، دارودرمانی و تلفیق آنها را در بهبود علایم خشم و افسردگی در بیماران با اختلالات شخصیت مرزی در زندان مشهد بررسی نموده است. نمونه پژوهش40 بیمار مبتلا به اختلال شخصیت مرزی بود که به چهار گروه به طور تصادفی تقسیم شدندو هر گروه درمان لازم را در یافت نمود. تمام اعضای گروه قبل و بعد از اجرای آزمایش با ابزارهای معتبر مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج حاکی از آن بود که افسردگی و خشم کاهش یافت.همچنین آزمون توکی نشان می دهد درمان تلفیقی در علایم افسردگی موثر بوده است ، اما درمان روانی و دارویی تفاوتی نداشتند.

کلمات کلیدی

, درمان شناختی-- رفتاری , دارودرمانی, افسردگی , خشم, اختلال شخصیت مرزی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1015862,
author = {اکبری, جوا د and آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا and قنبری هاشم آبادی, بهرامعلی},
title = {اثربخشی درمان شناختی-رفتاری ، دارودرمانی و تلفیق آنها در بهبود علایم افسردگی و خشم در اختلال شخصیت مرزی},
journal = {روانشناسی},
year = {2009},
volume = {13},
number = {3},
month = {December},
issn = {1880-8436},
pages = {342--359},
numpages = {17},
keywords = {درمان شناختی-- رفتاری ، دارودرمانی، افسردگی ، خشم، اختلال شخصیت مرزی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثربخشی درمان شناختی-رفتاری ، دارودرمانی و تلفیق آنها در بهبود علایم افسردگی و خشم در اختلال شخصیت مرزی
%A اکبری, جوا د
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%A قنبری هاشم آبادی, بهرامعلی
%J روانشناسی
%@ 1880-8436
%D 2009

[Download]