کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (8), شماره (4), سال (2006-3) , صفحات (59-84)

عنوان : ( بررسی همپوشانی و رتبه‌بندی نتایج بازیابی در فراموتورهای کاوش و موتورهای تحت پوشش آنها )

نویسندگان: علیرضا اسفندیاری , مهری پریرخ ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دسترسی به منابع مرتبط از میان انبوه منابع موجود در اینترنت یکی از دغدغه‌های جدی کاربران به شمار می‌رود. افزایش روزافزون تعداد موتورها و عدم توانایی آنها در جستجوی بسیاری از اطلاعات موجود در اینترنت، موجب طراحی فراموتورها شد. پرسش مطرح این است که آیا این ابزارهای کاوش می‌توانند بسیاری از نیازهای کاربران را در دسترسی به اطلاعات موجود در اینترنت پاسخ دهند؟ پژوهش به منظور بررسی امکانات جستجوی فراموتورهای کاوش، ضریب بازیافت آنها و نیز تفاوت رتبه‌بندی با موتورهای جستجوی مشترک زیر پوشش، انجام شده‌است. یافته‌ها نشان داد که فراموتورها از امکانات جستجوی مناسب برخوردارند و می‌توان برای کاوش و بازیابی مدارک مرتبط و مناسب تا حد زیادی به آنها اعتماد کرد. افزون برآن مشخص شد که بین رتبه‌بندی موتورها و فراموتورهای کاوش، تفاوت معنی‌داری وجود دارد. در نهایت، فراموتورهای دارای ضریب بازیافت و امکانات جستجوی بیشتر معرفی و راهکارهایی برای استفاده از فراموتورهای جستجو به همراه پیشنهادهایی برای پژوهشهای آینده ارایه شد.

کلمات کلیدی

, فراموتورهای جستجو, موتورهای جستجو, ارزیابی موتورهای جستجو, ضریب بازیافت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1015865,
author = {علیرضا اسفندیاری and پریرخ, مهری},
title = {بررسی همپوشانی و رتبه‌بندی نتایج بازیابی در فراموتورهای کاوش و موتورهای تحت پوشش آنها},
journal = {کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2006},
volume = {8},
number = {4},
month = {March},
issn = {1680-9637},
pages = {59--84},
numpages = {25},
keywords = {فراموتورهای جستجو، موتورهای جستجو، ارزیابی موتورهای جستجو، ضریب بازیافت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی همپوشانی و رتبه‌بندی نتایج بازیابی در فراموتورهای کاوش و موتورهای تحت پوشش آنها
%A علیرضا اسفندیاری
%A پریرخ, مهری
%J کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 1680-9637
%D 2006

[Download]