پژوهشهای زراعی ایران, دوره (7), شماره (2), سال (2009-10) , صفحات (367-374)

عنوان : ( مطالعه تنوع آللی جایگاه ژنی Glu-B3 در ارقام گندم زراعی ایران با استفاده از نشانگر مولکولی(ALP(Amplicon Length Polymorphism )

نویسندگان: عباس تنهائیان , فرج اله شهریاری احمدی , سیدحسن مرعشی , اسماعیل دهقان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده پروتئین‌های ذخیره‌ای اندوسپرم دانه گندم از عمده‌ترین عوامل موثر بر کیفیت محصول این گیاه استراتژیک محسوب می‌گردند. کشش پذیری بالا از معیارهای مهم خمیر مطلوب می‌باشد، بنابراین در اصلاح گندم به اجزای گلوتنین با وزن مولکولی پایین (LMW) که نقش بیشتری در کشش پذیری خمیر دارد توجه بیشتری شده است و از آن جهت که گلوتنین‌های گروه B عمده‌ترین جزءتشکیل دهنده LMW بوده و از بیشترین تنوع آللی برخوردارند، در این تحقیق به بررسی تنوع آللی این زیر واحد با نشانگر مولکولی ALP پرداخته شد. پس از به کارگیری پرایمر اختصاصی مکان ژنی Glu-B3 و انجام واکنش زنجیره‌‌ای پلیمراز باندهایی به طول 550- 450 جفت باز با 6 گروه باندی مختلف بر روی ژل الکتروفورز مشاهده شد که حاکی از تنوع آللی در ارقام گندم زراعی ایران بود. در بین ارقام مورد بررسی بیشترین فراوانی آللی مربوط به باند r2 با اندازه تقریبی 500 جفت باز و کمترین آن مربوط به باند r3 با اندازه تقریبی470 جفت باز بود. ارتباط بین تنوع آللی در Glu-B3 با پارامترهای موجود مربوط به کیفیت نانوایی نشان داد که ارقام با بافت نرم تماما فاقد باند r3 بودند و در عوض حضور باند r2 با نرمی بافت ارتباط بیشتری داشت. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که نشانگر ALP قادر به بروز تنوع آللی قابل قبول در مکان ژنی Glu-B3 می‌باشد به نحوی که می‌توان بین حضور الگوی باندی خاص و بعضی صفات مرتبط با کیفیت نانوایی ارتباط برقرار کرد. ازقام مورد مطالعه در تحقیق حاضر از حیث تنوع آللی در مکان ژنی مذکور در 3 گروه مجزا قرار گرفتند.

کلمات کلیدی

, پروتئین های ذخیره ای, وزن مولکولی پائین, تنوع آللی, کشش پذیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1015872,
author = {تنهائیان, عباس and شهریاری احمدی, فرج اله and مرعشی, سیدحسن and دهقان, اسماعیل},
title = {مطالعه تنوع آللی جایگاه ژنی Glu-B3 در ارقام گندم زراعی ایران با استفاده از نشانگر مولکولی(ALP(Amplicon Length Polymorphism},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2009},
volume = {7},
number = {2},
month = {October},
issn = {2008-1472},
pages = {367--374},
numpages = {7},
keywords = {پروتئین های ذخیره ای-وزن مولکولی پائین-تنوع آللی-کشش پذیری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه تنوع آللی جایگاه ژنی Glu-B3 در ارقام گندم زراعی ایران با استفاده از نشانگر مولکولی(ALP(Amplicon Length Polymorphism
%A تنهائیان, عباس
%A شهریاری احمدی, فرج اله
%A مرعشی, سیدحسن
%A دهقان, اسماعیل
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2009

[Download]