پژوهش نامه مدیریت تحول, دوره (1), شماره (2), سال (2010-3) , صفحات (21-46)

عنوان : ( برسی نقش تعدیل کننده گی عدالت سازمانی بر ادراک افراد از فضای سیاسی سازمان و ارتباط گریزی افراد )

نویسندگان: فریبرز رحیم نیا , ژاله فرزانه حسن زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارتباط سرچشمه فرهنگ و تکامل جامعه بوده چنانکه انسانها از طریق آن مهارت ها و دانسته های خود را منتقل می کنند . از این رو ، فقدان آن عواقب و آثار جبران ناپذیری بر جای می گذارد و پدیده ای به نام ارتباط گریزی می تواند تاثیرات منفی بر روابط بین فردی در محیط کار و کارآیی کارکنان داشته باشد و باعث اختلال در جریان ارتباطات سازمانی شود . هدف این مطالعه ، بررسی تاثیر ادراک پرسنل سازمان از فضای سیاسی از طریق عدالت سازمانی درک شده بر میزان ارتباط گریزی آنهاست . بدین منظور یک تحقیق پیمایشی در یک نمونه 265 نفری از پرسنل تمامی شعبات یکی از بانکهای دولتی استان خراسان رضوی با استفاده از ابزار پرسشنامه مورد آزمون قرار گرفت . نتایج نشان دهنده تاثیر مستقیم ادراک از فضای سیاسی بر میزان ارتباط گریزی است ، اما تاثیر غیر مستقیم ادراک پرسنل از فضای سیاسی بر میزان ارتباط گریزی از طریق ادراک عدالت سازمانی به اثبات نرسید . با توجه به نتایج بیان شده ، مدیران بهتر است برای تسهیل و تسریع ارتباط بین کارکنان به فضای سیاسی سازمان و ادراک کارکنانشان از آن توجه کنند چون این مسئله می تواند منجر به افزایش کارآیی و بهره وری سازمان شود .

کلمات کلیدی

, واژگان کلیدی : ارتباط گریزی , سیاست سازمانی , رفتارهای سیاسی , عدالت سازمانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1015873,
author = {رحیم نیا , فریبرز and فرزانه حسن زاده, ژاله},
title = {برسی نقش تعدیل کننده گی عدالت سازمانی بر ادراک افراد از فضای سیاسی سازمان و ارتباط گریزی افراد},
journal = {پژوهش نامه مدیریت تحول},
year = {2010},
volume = {1},
number = {2},
month = {March},
issn = {2383-4064},
pages = {21--46},
numpages = {25},
keywords = {واژگان کلیدی : ارتباط گریزی ، سیاست سازمانی ، رفتارهای سیاسی ، عدالت سازمانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برسی نقش تعدیل کننده گی عدالت سازمانی بر ادراک افراد از فضای سیاسی سازمان و ارتباط گریزی افراد
%A رحیم نیا , فریبرز
%A فرزانه حسن زاده, ژاله
%J پژوهش نامه مدیریت تحول
%@ 2383-4064
%D 2010

[Download]