گیاهان دارویی- Journal of Medicinal Plants, دوره (1), شماره (33), سال (2010-2) , صفحات (149-164)

عنوان : ( مروری بر تکنیکهای نوین در تولید آلکالوئیدهای تروپانی )

نویسندگان: اسماعیل دهقان , محمدتقی عبادی , حسنعلی نقدی بادی , فرج اله شهریاری احمدی , مجید عزیزی ارانی , غلامرضا اصغری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گرایش روزافزون جوامع بشری به استفاده از داروهای دارای منشا ء گیاهی سبب افزایش تقاضای مواد موثره گیاهان دارویی ش ده است. علی رغم پیشرفت های زیاد د ر زمینه سنتز مصنوعی مواد موثره گیاهی، هنوز هم استخراج از منابع گیاهی تنها راه د ستیابی به بسیاری از مواد دارویی ارزشمند است . زمینه تحقیقاتی آلکالوئیدها هرچند سابقه کهنی دارد ولی ما هنوز در ابتدای راه شناخت کامل و بهره وری بیوتکنولوژیک آن هستیم. تاکنون در حدود 5000 نوع آلکالوئید در 15 درصد از گیاهان متعلق به 150 خانواده گیاهی شناخته شده است که در این بین آلکالوئیدهای تروپانی نظیر هیوسیامین، آتروپین و اسکوپولامین دارای کاربرد گسترده ای در پزشکی می باشند. امروزه تولید صنعتی آلکالوئیدهای تروپانی از طریق تکنیک های نوینی همچون کشت سلول و بافت گیاهی، هیبریداسیون سوماتیکی، مهندسی متابولیک، کشت مقیاس وسیع و تجاری سازی آن با استفاده از بیورآکتورها توجه زیادی به خود جلب کرده و در این مقاله مروری سعی شده است که نتایج حاصل از استفاده این تکنیک ها بررسی شود.

کلمات کلیدی

, آلکالوئیدهای تروپانی, بیورآکتورها, کشت ریشه مویین, کشت سلول, مهندسی متابولیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1015901,
author = {دهقان, اسماعیل and عبادی, محمدتقی and حسنعلی نقدی بادی and شهریاری احمدی, فرج اله and عزیزی ارانی, مجید and غلامرضا اصغری},
title = {مروری بر تکنیکهای نوین در تولید آلکالوئیدهای تروپانی},
journal = {گیاهان دارویی- Journal of Medicinal Plants},
year = {2010},
volume = {1},
number = {33},
month = {February},
issn = {2717-204X},
pages = {149--164},
numpages = {15},
keywords = {آلکالوئیدهای تروپانی، بیورآکتورها، کشت ریشه مویین، کشت سلول، مهندسی متابولیک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مروری بر تکنیکهای نوین در تولید آلکالوئیدهای تروپانی
%A دهقان, اسماعیل
%A عبادی, محمدتقی
%A حسنعلی نقدی بادی
%A شهریاری احمدی, فرج اله
%A عزیزی ارانی, مجید
%A غلامرضا اصغری
%J گیاهان دارویی- Journal of Medicinal Plants
%@ 2717-204X
%D 2010

[Download]