اولین همایش کشاورزی و توسعه ملی , 2003-12-08

عنوان : ( مقایسه میزان تاثیر کشاورزی و سایر بخشهای اقتصادی بر رشد اقتصادی ایران )

نویسندگان: محمود دانشورکاخکی , علی اکبر سروری , حکیمه هاتف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در ایران بدلیل ساختار وابسته اقتصاد تک محصولی، یکی از مناسبترین راه حلهای خروج از این وابستگی، شکوفائی بخش کشاورزی و پتانسیلهای آن است. در این راستا علیرغم نرخ رشد منفی بسیاری از مولفه های تولید ملی، بخش کشاورزی همواره از نرخ رشد مثبتی برخوردار بوده است که این امر خود موید نظریه کشاورزی محور توسعه در تبیین سیاست های اقتصادی کشور میباشد .نتایج این مطالعه بیانگر آنست که بیشترین تاثیر بر ارزش افزوده بخشها بر GNPو GDP مربوط به بخش کشاورزی است.

کلمات کلیدی

, توسه کشاورزی , توسعه پایدار, امنیت غذائی, GNP, رشد اقتصادی, ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015906,
author = {دانشورکاخکی, محمود and علی اکبر سروری and حکیمه هاتف},
title = {مقایسه میزان تاثیر کشاورزی و سایر بخشهای اقتصادی بر رشد اقتصادی ایران},
booktitle = {اولین همایش کشاورزی و توسعه ملی},
year = {2003},
location = {تهران, ايران},
keywords = {توسه کشاورزی ،توسعه پایدار، امنیت غذائی،GNP، رشد اقتصادی، ایران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه میزان تاثیر کشاورزی و سایر بخشهای اقتصادی بر رشد اقتصادی ایران
%A دانشورکاخکی, محمود
%A علی اکبر سروری
%A حکیمه هاتف
%J اولین همایش کشاورزی و توسعه ملی
%D 2003

[Download]