غدد درون ریز و متابولیسم ایران, دوره (11), شماره (6), سال (2010-3) , صفحات (707-712)

عنوان : ( تغییرات IGF-I و پروتئین شماره ی 1 متصل شونده به آن در نواحی مختلف مغز مدل حیوانی مقاوم به انسولین )

نویسندگان: آزیتا پروانه تفرشی , راضیه جلال , شمیلا درویش علی پور , حوری سپهری , خسرو عادلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اطلاعات کمی در زمینه ی متابولیسم گلوکز در مغز که از بافت های غیرحساس به انسولین است، موجود می باشد. بیان رسپتورهای انسولین در نواحی مختلف مغز و تشکیل هیبرید با رسپتور فاکتور رشد شبه انسولینی IGF-IR، نقش رسپتور IGF-I در انتقال سیگنال را پیشنهاد میکند. در این تحقیق تغییرات در بیان رسپتور IGF-Iو پروتئین متصل شونده به IGF به عنوان فاکتور جایگزین انسولین در بافت مغز مورد بررسی قرار گرفته است. روشها: با خوراندن آب فروکتوزدار (10%) مقاومت به انسولین در موشهای صحرایی ویستار القاء گردید و سطوح بیان رسپتور IGF-I و پروتئین های متصل شونده به آن با استفاده از تکنیک ایمونوهیستوشیمی مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: نتایج مطالعه ما نشان می دهد که میزان بیان رسپتور IGF-I و پروتئین متصل شونده از آنجمله پروتئین IGFBP1 (IGF binding protein I) و در اغلب نواحی مغزی بدون تغییر مانده است. نتیجه گیری: عدم تغییر در بیان رسپتور IGF-I و پروتئین متصل شونده به IGF به معنی عدم دخالت مسیر سیگنالی وابسته به رسپتور IGF-I نیست، بلکه تحقیق بیشتری در زمینه فعال شدن آبشار درون سلولی IGF-Iرا میطلبد که در مطالعات آتی به آن پرداخته خواهد شد.

کلمات کلیدی

, دیابت نوع 2, مقاومت به انسولین, مغز, پروتئین شماره ی 1 متصل شونده به IGF, گیرنده ی IGF-I
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1015911,
author = {آزیتا پروانه تفرشی and جلال, راضیه and شمیلا درویش علی پور and حوری سپهری and خسرو عادلی},
title = {تغییرات IGF-I و پروتئین شماره ی 1 متصل شونده به آن در نواحی مختلف مغز مدل حیوانی مقاوم به انسولین},
journal = {غدد درون ریز و متابولیسم ایران},
year = {2010},
volume = {11},
number = {6},
month = {March},
issn = {1683-4844},
pages = {707--712},
numpages = {5},
keywords = {دیابت نوع 2، مقاومت به انسولین، مغز، پروتئین شماره ی 1 متصل شونده به IGF، گیرنده ی IGF-I},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تغییرات IGF-I و پروتئین شماره ی 1 متصل شونده به آن در نواحی مختلف مغز مدل حیوانی مقاوم به انسولین
%A آزیتا پروانه تفرشی
%A جلال, راضیه
%A شمیلا درویش علی پور
%A حوری سپهری
%A خسرو عادلی
%J غدد درون ریز و متابولیسم ایران
%@ 1683-4844
%D 2010

[Download]