تربیت دینی در جهان معاصر , 2009-11-23

عنوان : ( دیدگاه کارشناسان قرآن و اقامه نماز معاونت پرورشی استانها )

نویسندگان: محمود سعیدی رضوانی , محسن افخمی روحانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اولیه از پژوهش حاضر تشخیص و تحلیل دیدگاههای کارشناسان اقامه نماز و قرآن استانهای سراسر کشور به منظور درج این دیدگاهها در سند چشم انداز بیست ساله آموزش و پرورش بوده است. اما به دلایلی این امر میسر نشد.گزارش حاضر حاصل پژوهش مذکور است و به دو سؤال پاسخ می دهد: 1- از نظر کارشناسان قرآن و اقامه نماز چه نقاط ضعفی در چهار زیرنظام ساختار، منابع انسانی، منابع مالی کالبدی و برنامه‌های مرتبط با تربیت دینی واخلاقی وجود دارد؟ 2- با توجه به مقایسه نظر کارشناسان با صاحب‌نظران و تحلیل آن، چه ارزیابی را می‌توان از سطح علمی و تجربی کارشناسان به دست داد؟این روش پژوهش، پیمایشی و ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه‌ای بازپاسخ مشتمل بر هفت سؤال ناظر بر چهار مؤلفه ( زیر نظام) مورد بررسی بوده است. پاسخ‌دهندگان مشتمل بر تمام کارشناسان اقامه نماز وقرآن استانهای سراسر کشور در کارگاه آموزشی در تابستان 1385 بوده‌اند. تعداد کل شرکت‌کنندگان دوره بوده است که مجموعهً 32 نفر پرسشنامه را تکمیل کرده‌اند اهم یافته ها به شرح زیر است: بررسی نظرات کارشناسان نشان داد که از نظر ایشان ضعف در نیروی انسانی (دبیران دینی و قرآن و پرورشی) ظاهر گرایی و شعاری بودن برنامه ها، کمبود منابع مالی و کالبدی وناهماهنگی عناصر برنامه‌های تربیتی ا هم مشکلات حوزه تربیت دینی و اخلاقی است. تحلیل و مقایسه نظرات کارشناسان با صاحب نظران نشان می‌‌دهد که مبانی نظری و ساختاری برنامه ها کمتر مورد توجه این گروه قرار دارد. یعنی به نظر می‌رسد کارشناسان کمتر به اهمیت مبانی نظری و ساختاری توجه دارند.

کلمات کلیدی

, تربیت دینی , پرورشی , صاحب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015913,
author = {سعیدی رضوانی, محمود and محسن افخمی روحانی},
title = {دیدگاه کارشناسان قرآن و اقامه نماز معاونت پرورشی استانها},
booktitle = {تربیت دینی در جهان معاصر},
year = {2009},
location = {قم, ايران},
keywords = {تربیت دینی -پرورشی - صاحب نظران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T دیدگاه کارشناسان قرآن و اقامه نماز معاونت پرورشی استانها
%A سعیدی رضوانی, محمود
%A محسن افخمی روحانی
%J تربیت دینی در جهان معاصر
%D 2009

[Download]