کنفرانس آموزش مهندسی در 1404 , 2009-05-12

عنوان : ( سرنوشت شغلی و تحصیلی دانش آموختگان رشته مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد و عوامل موثر بر آن )

نویسندگان: محمود سعیدی رضوانی , معصومه محمد حسین زاده , حسین باغگلی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از رسالتهای مهم نظام آموزش عالی، تربیت نیروی انسانی متخصص و متناسب با نیازهای کشور است لذا پیگیری سرنوشت شغلی و تحصیلی فارغ التحصیلان به منظور برنامه ریزیهای مناسب در آینده؛ یکی از اولویتهای پژوهشی در هر رشته ای می باشد. با توجه به اهمیت این موضوع، محققان در این پژوهش به بررسی سرنوشت شغلی و تحصیلی دانش آموختگان رشته های مهندسی دانشگاه فردوسی و عوامل موثر بر آن پرداخته اند. این تحقیق از نوع توصیفی-_ مقطعی است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه دانش آموختگان رشته مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد در رشته های متالوژی، عمران، شیمی( گرایش صنایع گاز)، کامپیوتر(گرایش های سخت افزار و نرم افزار)،مکانیک(گرایش های جامدات و سیالات)،برق (گرایش های مخابرات، الکترونیک،کنترل و قدرت) فارغ التحصیل سال1382 ، که آدرس آنها در دسترس بوده(N=133، 28 نفر دختر 105 نفر پسر)تشکیل میدهند. و به دلیل محدود بودن تعداد اعضای جامعه؛ نمونه گیری انجام نشد بلکه تمامی اعضای جامعه مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها شامل دو پرسشنامه تلفنی و مکاتبه ای محقق ساخته که شامل سوالاتی پیرامون اعداد و ارقام مربوط به وضعیت موجود اشتغال فارغ التحصیلان ؛ عوامل موثر در پیدا کردن شغل مانند ویژگیهای فردی؛ ویژگیهای تحصیلی ؛ شرایط و امکانات جامعه و نیز عوامل موثر بر موفقیت در شغل بوده و روایی این پرسشنامه توسط 5 نفر از اساتید رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد بررسی شد. داده ها با نرم افزارSPSS مورد پردازش قرار گرفته است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که حدود 74% فارغ التحصیلان اکنون شاغل هستند و 26% بیکارند. ضمناّ از شاغلان 82% دارای شغل مرتبط، 6% حدوداَ مرتبط و12% دارای شغل غیر مرتبط با رشته تحصیلی خود هستند و 1/5 % این سوال را پاسخ نداده اند. 4/34 از شاغلان، دارای شغل قرار دادی،4/34% دارای شغل موقت و6/17 دارای شغل رسمی می باشند6/13% این سوال را پاسخ نداده اند. از میان شاعلان70% دارای رضایت،3/5% تقریباَ دارای رضایت و 7/0 1 از آخرین شغل خود ناراضی هستند14% این سوال را پاسخ نداده اند. 4/53% از شاغلان تا کنون دارای تغیر شغلی بوده اند. 3/86% از کل دانشجویان از این که در رشته مهندسی تحصیل کرده اند رضایت دارند؛ 8/3%تقریبا رضایت دارند و1/3% از تحصیل در این رشته ناراضی هستند و8/6 این سوال را پاسخ نداده اند . 7/13% در مقطع دکتری و 7/55% در مقطع کارشناسی ارشد ادامه تحصیل داده اند و 6/30% ادامه تحصیل نداده اند. از شاغلان 5/43% از طریق آشنایان و 18% از طریق مراجعه حضوری به مراکز و سازمانها، 2/12% از طریق آگاهی روزنامه، 1/6% از طریق آزمون، 3/5% از طریق دعوت به کار، 3/2% از طریق خود اشتغالی و6/12% از طرق دیگرشغل خود را به دست آورده اند. نتایج مربوط به دیدگاه های دانشجویان، راجع به عوامل مرتبط با سرنوشت شغلی و سایر نتایج در اصل مقاله تحلیل شده است.

کلمات کلیدی

, سرنوشت شغلی, دانشگاه فردوسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015917,
author = {سعیدی رضوانی, محمود and معصومه محمد حسین زاده and باغگلی, حسین},
title = {سرنوشت شغلی و تحصیلی دانش آموختگان رشته مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد و عوامل موثر بر آن},
booktitle = {کنفرانس آموزش مهندسی در 1404},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سرنوشت شغلی-دانشگاه فردوسی مشهد-مهندسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سرنوشت شغلی و تحصیلی دانش آموختگان رشته مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد و عوامل موثر بر آن
%A سعیدی رضوانی, محمود
%A معصومه محمد حسین زاده
%A باغگلی, حسین
%J کنفرانس آموزش مهندسی در 1404
%D 2009

[Download]