سومین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند , 2009-07-15

عنوان : ( استفاده از دانش پیشینی در مقدار دهی اولیه به جامعه جواب در الگوریتم های ژنتیک کوانتوم )

نویسندگان: محمد طیرانی , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , جمشید ثابت , مجید بهشتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

الگوریتم های ژنتیک کوانتوم الگوریتم هایی هستند که با الهام گیری از نظریه فیزیک کوانتوم، از کوانتوم بیت به عنوان پایه نمایش ژنتیکی اطلاعات استفاده می کنند. ساختار احتمالاتی ای نگونه نمایش موجب می شود اجتماع پاسخ ها در این الگوریتم ها از گستردگی بالاترب برخوردار باشد چرا که هر ژن توانایی نمایش حالات زیادی را داراست. مقادیر از کوانتوم کروموزوم ها در ابتدای اجرای الگوریتم مساوی برابر با 21 تعیین می شوند و این به معنی نقدار دهی کاملا تصادفی به اجتماع پاسخ هاست است . در بسیاری مسائل مانند فروشنده دوره گرد و مسئله کوله پشتی تعیین مقدار اولیه مناسب برای اجتماع پاسخ ها می تواند تاثیر فراوانی بر سرعت همگرایی الگوریتم داشته باشد. در ایم پژوهش می کوشیم با تعیین مقادیر اولیه مناسب برای الگوریتم بر سرعت همگرایی الگوریتم بیفزاییم.

کلمات کلیدی

, الگوریتم های تکاملی, الگوریتم های ژنتیک کوانتوم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015921,
author = {محمد طیرانی and اکبرزاده توتونچی, محمدرضا and جمشید ثابت and مجید بهشتی},
title = {استفاده از دانش پیشینی در مقدار دهی اولیه به جامعه جواب در الگوریتم های ژنتیک کوانتوم},
booktitle = {سومین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند},
year = {2009},
location = {یزد, ايران},
keywords = {الگوریتم های تکاملی- الگوریتم های ژنتیک کوانتوم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استفاده از دانش پیشینی در مقدار دهی اولیه به جامعه جواب در الگوریتم های ژنتیک کوانتوم
%A محمد طیرانی
%A اکبرزاده توتونچی, محمدرضا
%A جمشید ثابت
%A مجید بهشتی
%J سومین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند
%D 2009

[Download]