پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2010-05-04

عنوان : ( بررسی رفتار تیرهای بتن مسلح با میلگردهای پلیمری (FRP) )

نویسندگان: سیدروح الله موسوی , محمدرضا اصفهانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، آزمایش مودال روی تیرهای بتن مسلح به میلگردهای (FRP) انجام می‌شود تا تغییرات مشخصه‌های دینامیکی آن در اثر خسارت بررسی و پس از آن توزیع سختی در طول تیر دارای خسارت محاسبه شود. یکی از عامل‌های مهم در توزیع سختی اثر سخت‌شوندگی کششی میلگردها است. بر اساس این پدیده، مقداری از بتن اطراف میلگردها در کشش کار می‌کند و به دنبال آن ممان اینرسی مؤثر مقطع افزایش و خیز تیر کاهش می‌یابد. در این پژوهش با استفاده از دو آزمایش استاتیکی و دینامیکی، تغییرات ممان اینرسی تیرهای مسلح شده با FRP در طول تیر محاسبه می‌شود. از محاسبه تغییرات ممان اینرسی موثر تیر دو هدف دنبال می‌شود. هدف اول بررسی روابط خیز در آیین‌نامه‌های مختلف و هدف دوم تخمین مدل اجزای محدود سازه خسارت دیده موجود به گونه‌ای که پارامترهای ارتعاشی الگوی تحلیلی به مقادیر آزمایشگاهی نزدیک شوند. برای این کار، تابع هدفی بهینه‌سازی می‌شود که بر تفاوت عاملهای ارتعاشی آزمایش و تحلیل استوار است. برای بهینه سازی این تابع هدف، الگوریتم ژنتیک برای این گونه مسائل بهبود داده می‌شود. این قسمت از پژوهش به عنوان یک راهکار، در ارزیابی سازه‌های خسارت دیده، به منظور بررسی کفایت سازه و قابلیت اعتماد آن در شرایط موجود به کار می‌آید.

کلمات کلیدی

, کلمات کلیدی: میلگردهای FRP, سخت شوندگی کششی, آزمایش مودال, الگوریتم ژنتیک, تیرهای بتن مسلح.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015929,
author = {موسوی, سیدروح الله and اصفهانی, محمدرضا},
title = {بررسی رفتار تیرهای بتن مسلح با میلگردهای پلیمری (FRP)},
booktitle = {پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کلمات کلیدی: میلگردهای FRP، سخت شوندگی کششی، آزمایش مودال، الگوریتم ژنتیک، تیرهای بتن مسلح.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رفتار تیرهای بتن مسلح با میلگردهای پلیمری (FRP)
%A موسوی, سیدروح الله
%A اصفهانی, محمدرضا
%J پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2010

[Download]