اولین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو , 2010-03-10

عنوان : ( اثر کودهای بیولوژیک بر رشد گیاهچه ارقام گندم )

نویسندگان: محمدبهزاد امیری , پرویز رضوانی مقدم , رضا قربانی , حمیدرضا فلاحی , فرنوش فلاح پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تاثیر کاربرد باکتر یهای افزاینده رشد گیاه بر شاخص های رشدی گندم ، آزمایشی دز گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به صورت فاکتوزیل بر پایه طرح کاملا تصادفی با سه تکرار اجراء شد فاکتور های آزمایش شامل سه رقم گندم به نام های چمران، سایونوز و گاسگوژن و انواع کود های بیولوژیک شامل باکتری های حل کننده فسفات، بیوفسفر ، نیتروکسین، نیتراژین و تیمار مخلوط (باکتری های حل کننده فسفات+ بیوفسفر + نیتروکسین + نیتراژین ) و تیمار شاهد (عدم تلقیح باکتریایی) بودند. نتایج آزمایش حاکی از.........

کلمات کلیدی

, نیتروکسین, نیتراژین, بیوفسفر, باکتری های افزاینده رشد, شاخص های رشد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015936,
author = {امیری, محمدبهزاد and رضوانی مقدم, پرویز and قربانی, رضا and فلاحی, حمیدرضا and فلاح پور, فرنوش},
title = {اثر کودهای بیولوژیک بر رشد گیاهچه ارقام گندم},
booktitle = {اولین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو},
year = {2010},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {نیتروکسین، نیتراژین، بیوفسفر، باکتری های افزاینده رشد، شاخص های رشد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر کودهای بیولوژیک بر رشد گیاهچه ارقام گندم
%A امیری, محمدبهزاد
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A قربانی, رضا
%A فلاحی, حمیدرضا
%A فلاح پور, فرنوش
%J اولین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو
%D 2010

[Download]