بزرگداشت فاضلین نراقی , 2002-04-30

عنوان : ( عشق عاشق هم زجذب عشق اوست )

نویسندگان: صاحبعلی اکبری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله کاربرد های گونه گون واژه عشق در مثنوی طاقدیس اثر ملا احمد نراقی مورد نقد و تحلیل قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, ملا احمد نراقی, مثنوی طاقدیس, عشق, ادبیات فارسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015960,
author = {اکبری, صاحبعلی},
title = {عشق عاشق هم زجذب عشق اوست},
booktitle = {بزرگداشت فاضلین نراقی},
year = {2002},
location = {قم, ايران},
keywords = {ملا احمد نراقی- مثنوی طاقدیس- عشق- ادبیات فارسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T عشق عاشق هم زجذب عشق اوست
%A اکبری, صاحبعلی
%J بزرگداشت فاضلین نراقی
%D 2002

[Download]