سومین همایش ملی حبوبات ایران , 2010-05-19

عنوان : ( ارزیابی اثرات رقابتی سوروف و تاج خروس بر عملکرد و اجزاء عملکرد لوبیا با استفاده از مشاهدات اولیه سطح برگ نسبی )

نویسندگان: ابراهیم ایزدی دربندی , محمدحسن راشدمحصل ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور پیش بینی اثرات رقابتی سوروف و تاج خروس بر عملکرد و اجزاء عملکرد لوبیا با استفاده از سطح برگ نسبی علف هرز آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد با سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل تراکمهای 4 ، 8 و 12 بوته تاج خروس و 10، 20 و 30 بوته سوروف در متر مربع و شاهد بدون علف هرز در هر بلوک بودند که در تراکم ثابت 20 بوته در متر مربع لوبیا کشت شدند. برای تحلیل و پیشگویی نتایج حاصل از مدل سه پارامتره کراف و همکاران استفاده شد نتایج حاصل حاکی از حساسیت شدید لوبیا به رقابت سوروف و تاج خروس بود به طوری که عملکرد بیولوژیکی و دانه لوبیا در حضور تاج خروس و سوروف به ترتیب 05/74 ، 48/76 و 49 ، 56 درصد کاهش یافت. برآورد مدل از ضریب خسارت نسبی نیز ضمن دلالت بر برتری رقابتی سوروف و تاج خرو س نسبت به لوبیا نشان از اثرات بیشتر تاج خروس نسبت به سوروف داشت. بطوریکه سرعت گسترش سطح برگ تاج خروس نسبت به لوبیا و سوروف بیشتر بود. این ویژگی رقابتی در تاج خروس, عامل موثری در بروز ویژگیهای رقابتی آن بوده است ، از طرف دیگر مقایسه پارامترYwf (عملکرد در شرایط بدون علف هرز) وm (حداکثر تلفات عملکرد) با داده های آزمایشی نشان از دقت بالای مدل در پیشگویی اثرات رقابتی داشت.

کلمات کلیدی

, : لوبیا, سوروف, تاج خروس, عملکرد و
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015981,
author = {ایزدی دربندی, ابراهیم and راشدمحصل, محمدحسن},
title = {ارزیابی اثرات رقابتی سوروف و تاج خروس بر عملکرد و اجزاء عملکرد لوبیا با استفاده از مشاهدات اولیه سطح برگ نسبی},
booktitle = {سومین همایش ملی حبوبات ایران},
year = {2010},
location = {کرمانشاه, ايران},
keywords = {: لوبیا، سوروف، تاج خروس، عملکرد و مدل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی اثرات رقابتی سوروف و تاج خروس بر عملکرد و اجزاء عملکرد لوبیا با استفاده از مشاهدات اولیه سطح برگ نسبی
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%A راشدمحصل, محمدحسن
%J سومین همایش ملی حبوبات ایران
%D 2010

[Download]