دومین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2008-02-28

عنوان : ( محاسبه ضرایب رقابتی سورگوم وتاج خروس با استفاده از معادلات اسپیترز و کوزنز )

نویسندگان: ابراهیم ایزدی دربندی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثرات رقابتی تاج خروس بر عملکرد دانه و بیوماس سورگوم در سطوح مختلف تراکم گیاهی در بهارسال 13804 در مزرعه تحقیقاتی ایستگاه طرق مشهد واقع در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان بر اساس روش سریهای افزایشی به صورت فاکتوریل(مدل واکنش) در قالب بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. آزمایش دارای دو عامل شامل تراکم تاج خروس در 4 سطح (0،2، 8 و 16 بوته در متر مربع) تاج خرو و تراکم سورگوم در سه سطح ( 10 ،15 و 30 بوته در متر مربع) بود برازش داده های با استفاده از مدل عکس عملکرد اسپیترز نشان داد که تراکم اثر معنی داری بر عملکرد دانه و ماده خشک سورگوم داشت و افزایش تراکم تاج خروس توان رقابتی آن را افزایش داده و موجب کاهش عملکرد سورگوم شد. برازش داده ها با معادله سه پارامتره کوزنس نشان داد که تراکم سورگوم اثر معنی داری بر روی عملکرد بیوماس و وزن دانه سورگوم داشت و افزایش تراکم سورگوم توان رقابتی آن را کاهش داده و موجب کاهش خسارت ناشی از سورگوم می شود. با افزایش تراکم تاج خروس عملکرد بیوماس و دانه سورگوم کاهش نشان داده و بالاترین کاهش عملکرد بیوماس و دانه سورگوم در تراکم 16 بوته در متر مربع تاج خروس بدست آمد.

کلمات کلیدی

, رقابت, تاج خروس, سورگوم, بیوماس, عملکرد دانه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1015992,
author = {ایزدی دربندی, ابراهیم},
title = {محاسبه ضرایب رقابتی سورگوم وتاج خروس با استفاده از معادلات اسپیترز و کوزنز},
booktitle = {دومین همایش علوم علفهای هرز ایران},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {رقابت، تاج خروس، سورگوم، بیوماس، عملکرد دانه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T محاسبه ضرایب رقابتی سورگوم وتاج خروس با استفاده از معادلات اسپیترز و کوزنز
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%J دومین همایش علوم علفهای هرز ایران
%D 2008

[Download]