بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (1), شماره (4), سال (2011-1) , صفحات (45-53)

عنوان : ( تاثیر دی اکسیدکربن و نیتروژن روی کربن آلی محلول دو خاک آهکی و غیر آهکی )

نویسندگان: امیر لکزیان , سلماز رضوی دربار , غلامحسین حق نیا , اکرم حلاج نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مخازن کربن آلی محلول بعنوان شاخصی از کیفیت خاک مطرح می باشند و این مخازن به عملیات مدیریتی مختلف بسیار حساس می باشند. در این تحقیق اتاقکهای کنترل برای تاثیر افزایش غلظت دی اکسید کربن( 350 و 760 قسمت در میلیون) و کودهای شیمیایی نیتروژنه( 0و 200 کیلو گرم در هکتار) و بقایای گیاهی ( یونجه و گندم) بر روی کربن محلول آلی دو خاک آهکی و غیر آهکی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که افزایش میزان دی اکسید کربن میزان کربن آلی محلول هر دو خاک آهکی و غیر آهکی بطور معنی داری ترقی داد. افزودن کودهای نیتروژن میزان کربن آلی محلول را نسبت به تیمارهایی که کود نیتروژن دریافت نکرده بودند بمقدار 30 درصد افزایش داد. میزان کربن آلی محلول خاک همچنین بطور معنی دارای تحت تاثیر مواد آلی افزوده شده به خاک قرار گرفتند. میزان کربن آلی محلول در خاک آهکی همیشه بیشتر از خاک غیر آهکی بود. از نتایج این تحقیق چنین نتیجه گیری شد که میزان کربن آلی محلول توسط عوامل مختلف نظیر میزان موادآلی و مقدار نیتروژن وهمچنین وضعیت و مقدار آهک خاک کنترل می شود.

کلمات کلیدی

, کربن آلی محلول, کودهای نیتروژنه, خاکهای آهکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1015996,
author = {لکزیان, امیر and رضوی دربار, سلماز and حق نیا, غلامحسین and حلاج نیا, اکرم},
title = {تاثیر دی اکسیدکربن و نیتروژن روی کربن آلی محلول دو خاک آهکی و غیر آهکی},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2011},
volume = {1},
number = {4},
month = {January},
issn = {۲۰۰۸-۷۷۱۳},
pages = {45--53},
numpages = {8},
keywords = {کربن آلی محلول، کودهای نیتروژنه، خاکهای آهکی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر دی اکسیدکربن و نیتروژن روی کربن آلی محلول دو خاک آهکی و غیر آهکی
%A لکزیان, امیر
%A رضوی دربار, سلماز
%A حق نیا, غلامحسین
%A حلاج نیا, اکرم
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ ۲۰۰۸-۷۷۱۳
%D 2011

[Download]