حفاظت گیاهان, دوره (23), شماره (2), سال (2010-3) , صفحات (89-95)

عنوان : ( تنوع گونه ای شته ها و کفشدوزکهای مزارع گندم ‏شهرستان مشهد (استان خراسان رضوی)‏ )

نویسندگان: سارا فرحی جهرمی , حسین صادقی نامقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در بررسی هایی که طی سال های 87-1386 در مزارع گندم نقاط مختلف شهرستان مشهد صورت گرفت، ‏تعداد 6 گونه شته و 10 گونه کفشدوزک به روش های مختلف نمونه برداری و به شرح زیر شناسایی شد. الف- ‏شته ها: Sitobion avenae‏ (‏Fabricius), Schizaphis graminum (Rondani), Metopolophium dirhodum (Walker‏), ‏Diuraphis noxia (Mordvilko), Rhopalosiphum maidis (Fitch), R. padi (L‏.) و ب- کفشدوزک ها: Hippodamia variegata (Goeze), Oenopia conglobata contaminata‏ (‏Montrouzier), Propylea ‎quatuordecimpunctata (L.), Brumus undulatus (Weise‏), ‏Exochomus nigromaculatus (Goeze), ‎Scymnus apetzi )Mulsant),Chilocorus‏ ‏bipustulatus (L.), Psyllobora vigintiduopunctata (L.), ‎Coccinella septempunctata‏ (‏L.), Coccinella magnopunctata* )Rybakow‏.( در بین گونه های شته جمع آوری شده ‏Sitobion avenae‏ و ‏Schizaphis graminum‏ به ترتیب با 1/53 و 5/29 ‏درصد، فراوانی بیشتری نسبت به سایر گونه ها داشتند. در بین کفشدوزک های جمع آوری شده، ‏گونهCoccinella magnopunctata‏ برای اولین بار از ایران گزارش می شود. در بین گونه های کفشدوزک، ‏فراوانی و پراکنش گونه های ‏Coccinella septampunctata‏ وHippodamia variegata‏ به ترتیب با 24/41 و ‏‏9/29 درصد، بیشتر از سایر گونه ها بود. گونهCoccinella magnopunctata‏ از اخنگان، توس و گلمکان ‏جمع آوری شد و در این بررسی جزء گونه های کمیاب بود.

کلمات کلیدی

, شته‎ ‎ها, کفشدوزک ها, آفات گندم, خراسان رضوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016005,
author = {فرحی جهرمی, سارا and صادقی نامقی, حسین},
title = {تنوع گونه ای شته ها و کفشدوزکهای مزارع گندم ‏شهرستان مشهد (استان خراسان رضوی)‏},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2010},
volume = {23},
number = {2},
month = {March},
issn = {2008-4749},
pages = {89--95},
numpages = {6},
keywords = {شته‎ ‎ها، کفشدوزک ها، آفات گندم، خراسان رضوی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تنوع گونه ای شته ها و کفشدوزکهای مزارع گندم ‏شهرستان مشهد (استان خراسان رضوی)‏
%A فرحی جهرمی, سارا
%A صادقی نامقی, حسین
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2010

[Download]