حفاظت گیاهان, دوره (23), شماره (2), سال (2010-3) , صفحات (108-111)

عنوان : ( اولین گزارش وجود کنه اریوفید ‏Aculus dimidiathus (Hall)( Acari: Eriophyidae)‎‏ ‏،از روی صنوبر دلتوئیدس در ایران )

نویسندگان: حسین صادقی نامقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ضمن بررسی فون کنه های درختان صنوبر در شهرستان مشهد، نمونه هایی از یک کنه اریوفید جمع آوری گردید ‏که پس از بررسی های اولیه و ارسال نمونه هایی برای دکتر هونگ( نانجینگ، چین) به نام‎ Aculus dimidiatus ‎‎(Hall, 1967)‎‏ شناسایی قطعی شد. وجود این گونه بر روی صنوبر دلتوئیدس در ایران برای اولین بار گزارش می ‏گردد. ویژگیهای مرفولوژیک کلیدی این گونه در متن ارائه شده است.‏

کلمات کلیدی

, گزارش جدید, اریوفیده, فون, ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016006,
author = {صادقی نامقی, حسین},
title = {اولین گزارش وجود کنه اریوفید ‏Aculus dimidiathus (Hall)( Acari: Eriophyidae)‎‏ ‏،از روی صنوبر دلتوئیدس در ایران},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2010},
volume = {23},
number = {2},
month = {March},
issn = {2008-4749},
pages = {108--111},
numpages = {3},
keywords = {گزارش جدید، اریوفیده، فون، ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اولین گزارش وجود کنه اریوفید ‏Aculus dimidiathus (Hall)( Acari: Eriophyidae)‎‏ ‏،از روی صنوبر دلتوئیدس در ایران
%A صادقی نامقی, حسین
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2010

[Download]