سومین کنفرانس سوخت و احتراق ایران , 2010-02-22

عنوان : ( بررسی افزایش بازده حرارتی و کاهش آلودگی محیط زیست )

نویسندگان: ناصر ثقه الاسلامی , حدیث امانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بخش اعظم انرژی مورد نیاز برای واحد های صنعتی از گازهای حاصل از احتراق تامین می شود که این گازها در محفظه احتراق تولید می شود، یکی از مشکلات صنعتی که هزینه های زیادی به همراه دارد کاهش راندمان و افزایش آلودگی های محیط زیست در محفظه های احتراق می باشد . هدف از این تحقیق افزایش بازده و کارایی و کاهش اثرات منفی زیست محیطی در محفظه های احتراق می باشد. نتایج بدست آمده از شبیه سازی بیانگر افزایش راندمان و کارایی در صورت اعمال تغییراتی در محفظه احتراق می باشد، در این تحقیق مشاهده گردید که با تغییر هندسه محفظه و افزایش آشفتگی جریان گازهای احتراق، بهره وری و بازده افزایش و اثرات سوء زیست محیطی آن کاهش یافت.که این امر با قرار دادن بفل هایی در دو آرایش مختلف در مسیر جریان گازهای حاصل از احتراق میسر گردید.

کلمات کلیدی

محفظه احتراق ـ بفل ـ آلودگی محیط زیست ـ راندمان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1016033,
author = {ثقه الاسلامی, ناصر and حدیث امانی},
title = {بررسی افزایش بازده حرارتی و کاهش آلودگی محیط زیست},
booktitle = {سومین کنفرانس سوخت و احتراق ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {محفظه احتراق ـ بفل ـ آلودگی محیط زیست ـ راندمان محفظه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی افزایش بازده حرارتی و کاهش آلودگی محیط زیست
%A ثقه الاسلامی, ناصر
%A حدیث امانی
%J سومین کنفرانس سوخت و احتراق ایران
%D 2010

[Download]