اقتصاد و توسعه کشاورزی, دوره (23), شماره (2), سال (2010-1) , صفحات (73-86)

عنوان : ( آزادسازی تجاری و اثرپذیری بخش کشاورزی ایران از تکانه های ناشی از آن )

نویسندگان: محمدرضا لطفعلی پور , یداله اذرین فر , امیر دادرس مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثر آزاد سازی تجاری و تاثیرات آن بر بخش کشاورزی ایران در خلال سالهای 1346 – 1386 موضوع مقاله حاضر است. بدین منظور بر اساس تئوریها، مدلهای صادرات، واردات، عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی تشکیل گردیده و به روش الگوی خود توضیح برداری((VAR ، تخمین زده شده است. همچنین به منظور تعیین میزان تاثیر هریک از متغیر های الگو ها از روش تجزیه واریانس استفاده شده است. نتایج نشان می دهد در حالی شوک حاصل از آزادسازی تجاری تاثیر مثبت و ناچیزی بر تقاضای محصولات کشاورزی دارد، تاثیر چشمگیری بر عرضه محصولات کشاورزی دارد. در عین حال که شاخص های آزاد سازی تاثیر معنی داری بر واردات محصولات کشاورزی ندارد، لیکن صادرات محصولات کشاورزی تابع شاخصهای آزادسازی می باشند. این امر به دلیل سهم بالای نقش دولت در در بخش واردات محصولات کشاورزی و عدم تبعیت واردات کشاورزی از متغیرهای اقتصادی می باشد.

کلمات کلیدی

, آزادسازی تجاری, تجزیه واریانس, محصولات کشاورزی, ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016035,
author = {لطفعلی پور, محمدرضا and یداله اذرین فر and امیر دادرس مقدم},
title = {آزادسازی تجاری و اثرپذیری بخش کشاورزی ایران از تکانه های ناشی از آن},
journal = {اقتصاد و توسعه کشاورزی},
year = {2010},
volume = {23},
number = {2},
month = {January},
issn = {2008-4722},
pages = {73--86},
numpages = {13},
keywords = {آزادسازی تجاری، تجزیه واریانس، محصولات کشاورزی، ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آزادسازی تجاری و اثرپذیری بخش کشاورزی ایران از تکانه های ناشی از آن
%A لطفعلی پور, محمدرضا
%A یداله اذرین فر
%A امیر دادرس مقدم
%J اقتصاد و توسعه کشاورزی
%@ 2008-4722
%D 2010

[Download]