آبخیزداری ایران, دوره (3), شماره (6), سال (2009-4) , صفحات (66-68)

عنوان : ( توزیع الگوهای توزیع زمانی بارش و ناحیه بندی آن در ایران )

نویسندگان: ابوذر حاتمی یزد , بیژن قهرمان , سعیدرضا خداشناس ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توزیع الگوهای توزیع زمانی بارش و ناحیه بندی آن در ایران

کلمات کلیدی

, بارندگی, توزیع زمانی, رتبه دهی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016043,
author = {حاتمی یزد, ابوذر and قهرمان, بیژن and خداشناس, سعیدرضا},
title = {توزیع الگوهای توزیع زمانی بارش و ناحیه بندی آن در ایران},
journal = {آبخیزداری ایران},
year = {2009},
volume = {3},
number = {6},
month = {April},
issn = {2008-9554},
pages = {66--68},
numpages = {2},
keywords = {بارندگی، توزیع زمانی، رتبه دهی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T توزیع الگوهای توزیع زمانی بارش و ناحیه بندی آن در ایران
%A حاتمی یزد, ابوذر
%A قهرمان, بیژن
%A خداشناس, سعیدرضا
%J آبخیزداری ایران
%@ 2008-9554
%D 2009

[Download]