علوم آب و خاک, دوره (6), شماره (1), سال (2002-4) , صفحات (67-76)

عنوان : ( بررسی امکان تولید گیاه هاپلوئید نخود ).L Cicer arietinum ( به روش کاشت این ویترو )

نویسندگان: سعیدرضا وصال , عبدالرضا باقری , عباس صفرنژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی پاسخ آندروژنیک ارقام نخود، دو رقم پیروز و کرج 31-60-12، که به ترتیب نماینده‌ای از تیپ‌های دسی و کابلی هستند، برای انجام کشت بساک انتخاب شدند. بساک‌های حاوی میکروسپورهای تک‌هسته‌ای منتخب از غنچه‌های گل تیمار شده در شرایط سرما (7 تا 10 روز)، در محیط کشت پایه MS حاوی غلظت‌های متفاوت دو تنظیم کننده رشدی توفوردی (1، 2 و 3 میلی‌گرم در لیتر) و کینتین (1/0، 2/0 و 5/0 میلی‌گرم در لیتر) کشت گردیدند. برای باززایی، از محیط‌های کشت MS و بلیدز تغییر یافته با ترکیبات مختلف تنظیم کننده‌های رشد و غلظت متفاوت ساکارز استفاده شد. نتایج نشان داد که اثر تنظیم کننده‌های رشدی توفوردی و کینتین در القای کالوس بسیار معنی‌دار است، و با افزایش غلظت هرکدام از این تنظیم کننده‌ها میزان القای کالوس به طور معنی‌داری کاهش یافت. محیط کشت حاوی غلظت‌های کم هر دو تنظیم کننده رشدی (1 و 2/0 میلی‌گرم در لیتر به ترتیب برای توفوردی و کینتین) بهترین واکنش القای کالوس را در پی داشت. هم‌چنین، اثر متقابل ژنوتیپ × غلظت‌های توفوردی نیز معنی‌دار شد، به طوری که رقم پیروز نسبت به رقم دیگر، در واکنش به غلظت‌های متفاوت توفوردی، پاسخ بهتری به القای کالوس از خود نشان داد. تمایز کالوس‌ها و القای اندام‌زایی در محیط کشت MS حاوی NAA و BA با سه درصد ساکارز، و جنین‌زایی در کالوس‌های حاصل از بساک در محیط کشت بلیدز غنی شده با 5/0 میلی‌گرم در لیتر کینتین و 10 درصد ساکارز اتفاق افتاد. بررسی سیتولوژیک کالوس‌ها، وجود سلول‌های هاپلویید و تنوع کروموزومی را به اثبات رساند. بنابراین، بهینه کردن غلظت تنظیم کننده‌های رشد در محیط کشت القا، و استفاده از محیط‌های کشت مختلف پایه با غلظت مشخصی از ساکارز، می‌تواند بهبود باززایی از بساک‌های نخود را به دنبال داشته باشد. به نظر می‌رسد تعیین مشخصه کالوس‌ها از مرحله القا تا باززایی، و نیز تعیین اثر پیش‌تیمار سرما در آزمایش‌های بعدی بتواند در بهبود پاسخ به کشت بساک در نخود مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی

بررسی امکان تولید گیاه هاپلوئید نخود ).L Cicer arietinum ( به روش کاشت این ویترو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016058,
author = {وصال, سعیدرضا and باقری, عبدالرضا and عباس صفرنژاد},
title = {بررسی امکان تولید گیاه هاپلوئید نخود ).L Cicer arietinum ( به روش کاشت این ویترو},
journal = {علوم آب و خاک},
year = {2002},
volume = {6},
number = {1},
month = {April},
issn = {۲۴۷۶-۳۵۹۴},
pages = {67--76},
numpages = {9},
keywords = {بررسی امکان تولید گیاه هاپلوئید نخود ).L Cicer arietinum ( به روش کاشت این ویترو},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی امکان تولید گیاه هاپلوئید نخود ).L Cicer arietinum ( به روش کاشت این ویترو
%A وصال, سعیدرضا
%A باقری, عبدالرضا
%A عباس صفرنژاد
%J علوم آب و خاک
%@ ۲۴۷۶-۳۵۹۴
%D 2002

[Download]