فرهنگ و اندیشه ریاضی, دوره (39), شماره (1), سال (2008-3) , صفحات (1-22)

عنوان : ( تعدیل وردشی شبکه در حل معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی دوبعدی )

نویسندگان: علیرضا سهیلی , محمد هادی مصلحی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016072,
author = {سهیلی, علیرضا and محمد هادی مصلحی},
title = {تعدیل وردشی شبکه در حل معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی دوبعدی},
journal = {فرهنگ و اندیشه ریاضی},
year = {2008},
volume = {39},
number = {1},
month = {March},
issn = {1022-6443},
pages = {1--22},
numpages = {21},
keywords = {تعدیل شبکه- روش وردشی- اصل هم توزیعی- معادلات شار گرادیان-معادلات اویلر لاگرانژ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعدیل وردشی شبکه در حل معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی دوبعدی
%A سهیلی, علیرضا
%A محمد هادی مصلحی
%J فرهنگ و اندیشه ریاضی
%@ 1022-6443
%D 2008

[Download]