پژوهش نامه مدیریت تحول, دوره (1), شماره (2), سال (2010-2) , صفحات (111-132)

عنوان : ( تاثیر تحقیقات بازاریابی بر عملکرد از طریق فرهنگ بازارگرایی در آژانسهای مسافرتی شهر مشهد )

نویسندگان: آذر کفاش پور , مهدی نجفی سیاهرودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاثیر تحقیقات بازاریابی بر عملکرد از طریق فرهنگ بازارگرایی در آژانسهای مسافرتی شهرستان مشهد دکتر آذر کفاشپور ، مهدی نجفی سیاهرودی چکیده آشفتگی روندهای تجاری و افزایش رقابت در میان شرکتهای تجاری، محیط پیرامون سازمانها را بسیار متفاوت از گذشته نموده است. شناخت مسیرهای آتی تجاری و حرکت در راستای آنها به نحوی که منافع سازمان را به همراه داشته باشد، ضرورت وجود تحقیقات بازاریابی را التزام می بخشد. به نظر می رسد بنابر باور برخی از صاحبنظران، بازارگرایی با تاثر از تحقیقات بازاریابی بتواند نتایج عملکردی سازمان را به نحو مطلوبی بهبود بخشد. از این رو به منظور بررسی فرضیاتی که مبتنی بر مدل این مطالعه می باشند، آژانسهای مسافرتی شهرستان مشهد به عنوان جامعه آماری انتخاب گردیدند. تحلیل داده های احصایی از جامعه آماری حاکی از آن بود که تحقیقات بازاریابی اثر بسزایی بر بازارگرایی و همچنین عملکرد دارد، از طرفی بازارگرایی نیز از اثر زیادی بر عملکرد دارد. با این وجود، اگرچه نتایج حاصل از تحقیق تمامی فرضیات را مورد تائید قرار می دهد؛ اما فرضیه اصلی تحقیق که همانا نقش واسطه گری بازارگرایی در میان تحقیقات بازاریابی و عملکرد بود با تردید روبرو گردید. وازگان کلیدی: تحقیقات بازاریابی، بازاگرایی، عملکرد، مشتری، رقابت Abstract Ever changing of business trends and the increase of competition among companies has made the surrounding environment of organizations, more different. Diagnosing the future business routs and moving through theses roads in the way that organizational goals might be achievable, highlights the importance of marketing research existence. That’s to be considered, based on researchers view; market orientation affected by marketing research can improve the performance results of organization. Consequently, in order to study hypothesizes written based on the variables relations in conceptual model, traveling agencies located in Mashhad province are selected as a data pool. The analysis of Gathered data revealed that marketing research had a significant effect on market orientation and performance, while market orientation also influenced the performance significantly. However, though all hypothesizes are confirmed, but the main hypothesis of study indicating the moderating role of market orientation between marketing research and performance is doubtful. Keywords: marketing research, market orientation, performance, customer, competition

کلمات کلیدی

تحقیقات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016081,
author = {کفاش پور, آذر and مهدی نجفی سیاهرودی},
title = {تاثیر تحقیقات بازاریابی بر عملکرد از طریق فرهنگ بازارگرایی در آژانسهای مسافرتی شهر مشهد},
journal = {پژوهش نامه مدیریت تحول},
year = {2010},
volume = {1},
number = {2},
month = {February},
issn = {2383-4064},
pages = {111--132},
numpages = {21},
keywords = {تحقیقات بازاریابی-بازارگرایی-عملکرد-مشتری-رقابت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر تحقیقات بازاریابی بر عملکرد از طریق فرهنگ بازارگرایی در آژانسهای مسافرتی شهر مشهد
%A کفاش پور, آذر
%A مهدی نجفی سیاهرودی
%J پژوهش نامه مدیریت تحول
%@ 2383-4064
%D 2010

[Download]