پژوهش نامه مدیریت تحول, دوره (1), شماره (2), سال (2010-2) , صفحات (132-153)

عنوان : ( بررسی ابعاد و نتایج کمک های دولت به تعاونی های تولیدی( مورد مطالعه: تعاونی های تولیدی خراسان رضوی) )

نویسندگان: شمس الدین ناظمی , مرجان فیاضی , علی نوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش با توجه به نقش اساسی تعاون در بهبود اشتغال، سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی و فرهنگی جوامع، و با درنظرگرفتن اصل 44 قانون اساسی که بواسطه آن بخش تعاون به عنوان یکی از ارکان بنیادین اقتصاد به شمار می رود، به مطالعه ابعاد و نتایج کمک های دولت به تعاونی های فعال تولیدی استان خراسان رضوی و مقایسه آن با کمک های دولت به صنایع غیر تعاونی پرداخته شده است. بدین منظور، نمونه ای به حجم 96 تعاونی تولیدی فعال در دو بخش صنعتی و معدنی مورد بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, تعاون, تعاونی های تولیدی, سیاست های حمایتگری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016097,
author = {ناظمی, شمس الدین and مرجان فیاضی and علی نوری},
title = {بررسی ابعاد و نتایج کمک های دولت به تعاونی های تولیدی( مورد مطالعه: تعاونی های تولیدی خراسان رضوی)},
journal = {پژوهش نامه مدیریت تحول},
year = {2010},
volume = {1},
number = {2},
month = {February},
issn = {2383-4064},
pages = {132--153},
numpages = {21},
keywords = {تعاون، تعاونی های تولیدی، سیاست های حمایتگری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی ابعاد و نتایج کمک های دولت به تعاونی های تولیدی( مورد مطالعه: تعاونی های تولیدی خراسان رضوی)
%A ناظمی, شمس الدین
%A مرجان فیاضی
%A علی نوری
%J پژوهش نامه مدیریت تحول
%@ 2383-4064
%D 2010

[Download]