دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2009-02-18

عنوان : ( ارزیابی نفوذپذیری ساختگاه سد درونگر با استفاده از شاخص نفوذپذیری ثانوی )

نویسندگان: محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , طاهر مرادی , فهیمه صالحی متعهد , سیدمحمد موسوی مداح ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سد خاکی درونگر با هسته رسی قوسی در 35 کیلومتری شمال غربی شهر درگز استان خراسان رضوی در حال احداث است . یکی از مهمترین مسائل در طراحی عملیات تزریق شناسایی صحیح نفوذپذیری و وضعیت زمین شناسی و هیدرولیکی منطقه م ورد نظر است . آزمایش فشار آب (لوژن) روش متداول در بررسی نفوذپذیری توده های سنگی می باشد. پس از آزمایش لوژن عدد بدست آمده باید تبدیل به ضریب نفوذپذیری k گردد اما تاکنون رابطه دقیقی برای این تبدیل به دست نیامده است . دراین مقاله کیفیت توده سنگ ساختگاه سد درونگ ر بر اساس شاخص نفوذپذیری ثانویه یا SPI پهنه بندی گردیده اس ت . سپس با توجه به کیفیت سنگ در هر پهنه طرح آبندی مناسب پبشنهاد شده است.

کلمات کلیدی

, Daungar, dam, permeability, grouting, SPI
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1016100,
author = {غفوری, محمد and لشکری پور, غلامرضا and مرادی, طاهر and صالحی متعهد, فهیمه and موسوی مداح, سیدمحمد},
title = {ارزیابی نفوذپذیری ساختگاه سد درونگر با استفاده از شاخص نفوذپذیری ثانوی},
booktitle = {دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2009},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {Daungar; dam; permeability; grouting; SPI},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی نفوذپذیری ساختگاه سد درونگر با استفاده از شاخص نفوذپذیری ثانوی
%A غفوری, محمد
%A لشکری پور, غلامرضا
%A مرادی, طاهر
%A صالحی متعهد, فهیمه
%A موسوی مداح, سیدمحمد
%J دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2009

[Download]