المپیک, دوره (2), شماره (50), سال (2010-5) , صفحات (114-124)

عنوان : ( تعیین سلسله مراتب هویت نقش بازیکنان تیم های ملی هندبال ایران و رابطه آن با هویت ورزشی، سن و سابقه قهرمانی )

نویسندگان: رضا شجیع , مهدی سهرابی , جواد فولادیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از انجام این پژوهش عبارت بود از تعیین سلسله مراتب هویت نقش بازیکنان تیم های ملی هندبال ایران و رابطۀ آن با هویت ورزشی، سن و سابقه قهرمانی. به همین منظور مقیاس هویت نقش کاری و وینر، همچنین مقیاس تکمیلی هویت ورزشی در اختیار 69 بازیکن نوجوان، جوان و بزرگسالهندبال ایران قرار گرفت. روایی محتوایی پرسشنامه ها را متخصصان تأیید کردند. نتایج نشان داد که هویت نقش خانوادگی، تحصیلی و مذهبی به ترتیب سلسله مراتب هویت نقش ورزشکاران را تشکیل می دهند.

کلمات کلیدی

, ورزشکار زبده, هندبال, هویت نقش و هویت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016110,
author = {شجیع, رضا and سهرابی, مهدی and فولادیان, جواد},
title = {تعیین سلسله مراتب هویت نقش بازیکنان تیم های ملی هندبال ایران و رابطه آن با هویت ورزشی، سن و سابقه قهرمانی},
journal = {المپیک},
year = {2010},
volume = {2},
number = {50},
month = {May},
issn = {1025-4277},
pages = {114--124},
numpages = {10},
keywords = {ورزشکار زبده، هندبال، هویت نقش و هویت ورزشی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین سلسله مراتب هویت نقش بازیکنان تیم های ملی هندبال ایران و رابطه آن با هویت ورزشی، سن و سابقه قهرمانی
%A شجیع, رضا
%A سهرابی, مهدی
%A فولادیان, جواد
%J المپیک
%@ 1025-4277
%D 2010

[Download]