محیط شناسی- Journal of Environmental Studies, دوره (36), شماره (53), سال (2010-6) , صفحات (45-54)

عنوان : ( برآورد بار آلودگی ناشی از آلاینده‌های زیست محیطی )

نویسندگان: علی اکبر عنابستانی , محمد قربانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه با رشد جمعیت در نواحی شهری، تأمین آب سالم و بهداشتی یکی از نیازهای اولیة بشر محسوب می‌شود. علاوه‌بر این آلاینده‌های مختلف ناشی از فعالیت‌های شهری، کشاورزی و صنعتی در نقاط همجوار و محدوده‌های پیرامون، منابع تأمین آب شهری وارد محیط زیست می‌شود، به نحوی‌که ضرورت مطالعه برای جلوگیری از آلودگی منابع آب و شناسایی منابع آلاینده را نشان می‌دهد. هدف از تحقیق در این مقاله، شناسایی منابع آلاینده آب سبزوار که در محدودة تأمین آب این شهر قرار دارند با استفاده از داده‌های موجود است. یافته‌ها نشان داد که میزان آلودگی ناشی از بار ازت در محدودة مورد مطالعه در سال 1385 برابر 9/1725 تن است. بر این اساس، آلاینده‌های کشاورزی با 6/68 درصد بالاترین نقش را در آلودگی دارند و پس از آن به ترتیب آلاینده‌های شهری و روستایی با 9/29 درصد و آلاینده‌های صنعتی با 5/1درصد قرار گرفته‌اند. با توجه به یافته‌ها، تکمیل شبکة جمع‌آوری فاضلاب سبزوار، جداسازی فاضلاب‌های صنعتی از فاضلاب شهری وتصفیة جداگانة آن به همراه راه‌اندازی شبکه‌های جمع‌آوری و تصفیة فاضلاب در واحدهای صنعتی، اجرای طرح توسعة تصفیه‌خانه‌های فاضلاب، طرح شناخت شرایط و وضعیت آبهای زیرزمینی محدودة طرح، به منظور تکمیل بانک اطلاعاتی منابع‌ آب زیرزمینی و استفاده از پسآب تصفیه شدة شهری در بخش کشاورزی برای نواحی شهری و روستایی پیشنهاد شده است.

کلمات کلیدی

, منابع آلاینده, بار آلودگی, آب, محیط زیست, فاضلاب, سبزوار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016119,
author = {عنابستانی, علی اکبر and قربانی, محمد},
title = {برآورد بار آلودگی ناشی از آلاینده‌های زیست محیطی},
journal = {محیط شناسی- Journal of Environmental Studies},
year = {2010},
volume = {36},
number = {53},
month = {June},
issn = {1025-8620},
pages = {45--54},
numpages = {9},
keywords = {منابع آلاینده، بار آلودگی، آب، محیط زیست، فاضلاب، سبزوار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برآورد بار آلودگی ناشی از آلاینده‌های زیست محیطی
%A عنابستانی, علی اکبر
%A قربانی, محمد
%J محیط شناسی- Journal of Environmental Studies
%@ 1025-8620
%D 2010

[Download]