روستا و توسعه, دوره (12), شماره (4), سال (2010-3) , صفحات (149-166)

عنوان : ( بررسی آثار کالبدی خانه‌های دوم بر توسعه‌ی سکونتگاه‌های روستایی )

نویسندگان: علی اکبر عنابستانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هم زمان با وقوع تحولات ساختاری در زمینة گردشگری در سطح کشور و به ویژه رواج گردشگری در نواحی روستایی پیرامون شهرهای بزرگ، احداث خانه‌های دوم یا خانه‌های تعطیلات با هدف گذران اوقات فراغت در روستاهای ییلاقی مشهد آغاز شده است. این ناحیه با برخورداری از موقعیت ممتاز طبیعی و بوم شناختی و با توجه به نزدیکی به شهر مشهد پذیرای بسیاری از گردشگران خانه‌های دوم در محیط‌های روستایی است. یافته‌های تحقیق نشان می دهد که شکل‌گیری خانه‌های دوم در دهه‌های اخیر با پیامدهای کالبدی گوناگون مانند تغییر کاربری باغات و مزارع، تجاوز به حریم رودخانه‌ها، و تغییر چشم‌انداز روستایی همراه بوده، به گونه ای که 5/86 درصد از خانه‌های دوم در حاشیة بافت کالبدی یا به صورت محله‌ای جدید در کنار روستای موجود احداث شده و در 42 درصد موارد، به تغییر کاربری باغات و مزارع انجامیده است. برای خروج از این وضعیت، راهکارهایی از قبیل مطالعات کاربری زمین، رعایت حریم رودخانه‌ها، و مدیریت نظام یکپارچة گردشگری ارائه شده است.

کلمات کلیدی

گردشگاههای روستایی/ گردشگری/ گردشگری روستایی/ خانه‌های دوم/ مدیریت گردشگری/ مطالعة موردی/ مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016120,
author = {عنابستانی, علی اکبر},
title = {بررسی آثار کالبدی خانه‌های دوم بر توسعه‌ی سکونتگاه‌های روستایی},
journal = {روستا و توسعه},
year = {2010},
volume = {12},
number = {4},
month = {March},
issn = {1563-3322},
pages = {149--166},
numpages = {17},
keywords = {گردشگاههای روستایی/ گردشگری/ گردشگری روستایی/ خانه‌های دوم/ مدیریت گردشگری/ مطالعة موردی/ مشهد (روستاها)},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی آثار کالبدی خانه‌های دوم بر توسعه‌ی سکونتگاه‌های روستایی
%A عنابستانی, علی اکبر
%J روستا و توسعه
%@ 1563-3322
%D 2010

[Download]