پژوهش های فلسفی- کلامی, دوره (4), شماره (36), سال (2008-9) , صفحات (195-230)

عنوان : ( گالیله، علم، کلیسا )

نویسندگان: علی حقی , سمیه خزایی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله تعارض گالیله با کلیسا بررسی شده است گالیله به واقعگرایی علم و ابزارانگاری دین و کلیسا به واقعگرایی دین و ابزارانگاری علم معتقد بودند

کلمات کلیدی

, کلیسا, علم, ابزارانگاری, گالیله, زمین مرکزی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016193,
author = {حقی, علی and سمیه خزایی},
title = {گالیله، علم، کلیسا},
journal = {پژوهش های فلسفی- کلامی},
year = {2008},
volume = {4},
number = {36},
month = {September},
issn = {1735-9791},
pages = {195--230},
numpages = {35},
keywords = {کلیسا، علم، ابزارانگاری، گالیله، زمین مرکزی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T گالیله، علم، کلیسا
%A حقی, علی
%A سمیه خزایی
%J پژوهش های فلسفی- کلامی
%@ 1735-9791
%D 2008

[Download]