جغرافیا و توسعه ناحیه ای, دوره (2), شماره (2), سال (2004-9) , صفحات (73-89)

عنوان : ( روند بهره‌برداری وتوسعه منابع آب کشاورزی درمنطقه رخ - کدکن )

نویسندگان: علی اکبر عنابستانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آب به عنوان منشأ حیات وآبادانی یکی از عوامل مهم در زیر ساخت توسعه به شمار می‌آید . به همین دلیل در برنا مه ریزیها وارزیابی کشاورزی در هر منطقه بویژه از نظر کمی وکیفی حایز اهمیت فراوان است. منا بع آب کشاورزی درمنطقه منطقه رخ-کدکن حدود10میلیون متر مکعب آب سطحــی (رود های دائمی وفصلی) و 239 میلیون متر مکعب آب زیرزمینی (چاه عمیق ونیمه عمیق،قنات وچشمه)می‌باشد. به طوری که درقسمتی ازهیدروگراف واحددشت دیده می شود،دراثراضافه برداشت ازمخزن آب زیرزمینی توسط چاههای عمیق ،این دشت ازسال 1350به بعدباافت مستمرسطح آب زیزمینی مواجه گشت وبه منظورجلوگیری از تشدیدافت سطح آب وکسری مخزن آبخان دشت درسال1357ازطرف وزارت نیرو-امورآب ممنوعه اعلام شد.ولی متأسفانه علیرغم ممنوعیت، استخراج آب برای کشاورزی کماکان ادامه یافت وبه تبع آن سطح آب زیرزمینی دراین دشت به طور مستمر افت نموده است،به طوری که سطح آب در طول 11سال اخیر به طور متوسط حدود 4مترافت داشته ودشت رابا304میلیون مترمکعب کسری مواجه ساخته است . در زمینه بهره‌برداری از منابع آب برای کشاورزی درآینده ، می توان تنها روی منابع آب سطحی رودخانه‌های دامنه شمالی دشت ماننداسفیز،دافی ،کدکن ،برس ،حاجی بیگی،نسرو…تکیه نمود.از سوی دیگر برای پایدار نمودن توسعه کشاورزی، ضروری است نسبت به تغییر الگوی مصرف آب وکشت گیاهان زراعی،تغییرشیوه های آبیاری،پوشش انهار،توسعه بند سارهای سنتی ،کشت گیاهان شوری پسندوغیره اقدام نمود.

کلمات کلیدی

, آب, کشاورزی, آبیاری, نیاز آبی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016195,
author = {عنابستانی, علی اکبر},
title = {روند بهره‌برداری وتوسعه منابع آب کشاورزی درمنطقه رخ - کدکن},
journal = {جغرافیا و توسعه ناحیه ای},
year = {2004},
volume = {2},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-1391},
pages = {73--89},
numpages = {16},
keywords = {آب، کشاورزی، آبیاری، نیاز آبی، بهره‌برداری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T روند بهره‌برداری وتوسعه منابع آب کشاورزی درمنطقه رخ - کدکن
%A عنابستانی, علی اکبر
%J جغرافیا و توسعه ناحیه ای
%@ 2008-1391
%D 2004

[Download]