پژوهشنامه اقتصادی, دوره (9), شماره (35), سال (2010-1) , صفحات (175-196)

عنوان : ( سنجش توسعه صنعتی و توسعه منطقه ای استان های خراسان رضوی، جنوبی و شمالی )

نویسندگان: مصطفی سلیمی فر , روح ا له نوروزی , محب اله مطهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این مقاله بررسی سطوح توسعه صنعتی و منطقه ای و چگونگی توزیع امکانات صنعتی، فرهنگی، زیربنایی و بهداشتی- درمانی در بین شهرستان های استان خراسان رضوی، جنوبی و شمالی می باشد. به این منظور پس از انتخاب شاخص های مناسب معرف جنبه های مختلف توسعه، از روش های مختلف آماری و تکنیک های تصمیم گیری چندشاخصه ای (MADM)، SAW، TOPSIS، تاکسونومی کلاسیک و تاکسونومی غیر کلاسیک به رتبه بندی توسعه صنعتی و توسعه منطقه ای شهرستان های مذکور در سال 1385 پرداخته شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهند که اختلاف فاحشی در سطح توسعه صنعتی و توسعه منطقه ای شهرستان های مذکور در سال مورد مطالعه وجود داشته است. همچنین ارتباط مثبت و معنی داری بین توسعه صنعتی و توسعه منطقه ای در استان های مذکور وجود دارد. هر چند که این ارتباط ضعیف تر از رابطه مشابه در سطح ملی می باشد.

کلمات کلیدی

, واژه های کلیدی: توسعه صنعتی, توسعه منطقه ای, خراسان رضوی, جنوبی و شمالی , MADM, تاکسونومی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016197,
author = {سلیمی فر, مصطفی and نوروزی, روح ا له and مطهری, محب اله},
title = {سنجش توسعه صنعتی و توسعه منطقه ای استان های خراسان رضوی، جنوبی و شمالی},
journal = {پژوهشنامه اقتصادی},
year = {2010},
volume = {9},
number = {35},
month = {January},
issn = {1735-210x},
pages = {175--196},
numpages = {21},
keywords = {واژه های کلیدی: توسعه صنعتی، توسعه منطقه ای، خراسان رضوی، جنوبی و شمالی ، MADM، تاکسونومی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سنجش توسعه صنعتی و توسعه منطقه ای استان های خراسان رضوی، جنوبی و شمالی
%A سلیمی فر, مصطفی
%A نوروزی, روح ا له
%A مطهری, محب اله
%J پژوهشنامه اقتصادی
%@ 1735-210x
%D 2010

[Download]