علوم آب و خاک, دوره (10), شماره (1), سال (2003-4) , صفحات (51-64)

عنوان : ( تأثیر تاریخ کاشت‌های پاییزه و زمستانه بر خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد نخود در شرایط فاریاب در خراسان ( نیشابور ) )

نویسندگان: حسن پرسا , احمد نظامی , عبدالرضا باقری , علی اصغر محمدآبادی , جلال رستگار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تأثیر تاریخ کاشت‌های پاییزه و زمستانه بر خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد نخود در شرایط فاریاب در خراسان ( نیشابور)

کلمات کلیدی

, اجزای عملکرد تاریخ کاشت‌های پاییزه و زمستانه خصوصیات مورفولوژیک, عملکرد دانه نخود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016215,
author = {پرسا, حسن and نظامی, احمد and باقری, عبدالرضا and محمدآبادی, علی اصغر and جلال رستگار},
title = {تأثیر تاریخ کاشت‌های پاییزه و زمستانه بر خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد نخود در شرایط فاریاب در خراسان ( نیشابور )},
journal = {علوم آب و خاک},
year = {2003},
volume = {10},
number = {1},
month = {April},
issn = {۲۴۷۶-۳۵۹۴},
pages = {51--64},
numpages = {13},
keywords = {اجزای عملکرد تاریخ کاشت‌های پاییزه و زمستانه خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد دانه نخود},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر تاریخ کاشت‌های پاییزه و زمستانه بر خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد نخود در شرایط فاریاب در خراسان ( نیشابور )
%A پرسا, حسن
%A نظامی, احمد
%A باقری, عبدالرضا
%A محمدآبادی, علی اصغر
%A جلال رستگار
%J علوم آب و خاک
%@ ۲۴۷۶-۳۵۹۴
%D 2003

[Download]