کشاورزی-پردیس ابوریحان, دوره (5), شماره (1), سال (2003-4) , صفحات (51-58)

عنوان : ( بررسی اثر ترکیب محیط کشت بر تحمل به یخ زدگی در سه رقم نخود )

نویسندگان: فرشته مشیری , عبدالرضا باقری , سعیدرضا وصال ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی اثر ترکیب محیط کشت بر تحمل به یخ زدگی در سه رقم نخود

کلمات کلیدی

تحمل به یخ زدگی تنظیم کننده های رشد ساکارز کشت آزمایشگاهی نخود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016217,
author = {مشیری, فرشته and باقری, عبدالرضا and وصال, سعیدرضا},
title = {بررسی اثر ترکیب محیط کشت بر تحمل به یخ زدگی در سه رقم نخود},
journal = {کشاورزی-پردیس ابوریحان},
year = {2003},
volume = {5},
number = {1},
month = {April},
issn = {1562-5524},
pages = {51--58},
numpages = {7},
keywords = {تحمل به یخ زدگی تنظیم کننده های رشد ساکارز کشت آزمایشگاهی نخود},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر ترکیب محیط کشت بر تحمل به یخ زدگی در سه رقم نخود
%A مشیری, فرشته
%A باقری, عبدالرضا
%A وصال, سعیدرضا
%J کشاورزی-پردیس ابوریحان
%@ 1562-5524
%D 2003

[Download]