علوم آب و خاک, دوره (11), شماره (1), سال (2005-2) , صفحات (35-45)

عنوان : ( بررسی تاثیر شوری آب آبیاری و تراکم های یولاف وحشی (Avena ludoviciana) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم (Triticum aestivum L. ) )

نویسندگان: غلامرضا زمانی , حمید رحیمیان مشهدی , محمد کافی , عبدالرضا باقری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از عمده ترین مشکلات تولید گندم در نواحی جنوبی استان خراسان شوری آب آبیاری است. علاوه بر این، وجود علف های هرز نیز مشکلات تولید این محصول را بیشتر می کند. به منظور بررسی تاثیر شوری آب آبیاری و تراکم های یولاف وحشی بر عملکرد و اجزا عملکرد گندم روش آزمایشی در دو سال زراعی (79-1378 و 80-1379) در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی بیرجند اجرا شد. این آزمایش به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. کرت های اصلی شامل چهار سطح شوری آب آبیاری (1.5، 4.2، 5.5 و 10.5 دسی زیمنس بر متر در سال اول و 1.5، 5.5، 7.5، و 10.5 دسی زیمنس بر متر در سال دوم و کرت های فرعی شامل پنج سطح تراکم صفر، 20، 40، 80 و 160 بوته یولاف وحشی در متر مربع بودند. در این آزمایش از گندم روشن که رقم رایج کاشت در جنوب خراسان می باشد، استفاده شد. نتایج نشان داد که شوری آب آبیاری منجر به کاهش وزن هزار دانه، عملکرد دانه و عملکرد نسبی دانه شد ولی تاثیر معنی داری بر تعداد سنبله در متر مربع، تعداد دانه در سنبله و شاخص برداشت گندم نداشت. همچنین تاثیر تراکم یولاف وحشی بر وزن هزار دانه گندم در سال دوم، عملکرد دانه و عملکرد نسبی گندم معنی دار بود در حالی که تعداد سنبله در متر مربع، تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه در سال اول و شاخص برداشت گندم تحت تاثیر تراکم های یولاف وحشی قرار نگرفت. به طور کلی نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که میزان کاهش عملکرد دانه گندم ناشی از رقابت یولاف وحشی در کمترین سطح شوری آب آبیاری بیشترین مقدار بود.

کلمات کلیدی

شوری یولاف وحشی عملکرد اجزای عملکرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016220,
author = {غلامرضا زمانی and رحیمیان مشهدی, حمید and کافی, محمد and باقری, عبدالرضا},
title = {بررسی تاثیر شوری آب آبیاری و تراکم های یولاف وحشی (Avena ludoviciana) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم (Triticum aestivum L. )},
journal = {علوم آب و خاک},
year = {2005},
volume = {11},
number = {1},
month = {February},
issn = {۲۴۷۶-۳۵۹۴},
pages = {35--45},
numpages = {10},
keywords = {شوری یولاف وحشی عملکرد اجزای عملکرد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر شوری آب آبیاری و تراکم های یولاف وحشی (Avena ludoviciana) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم (Triticum aestivum L. )
%A غلامرضا زمانی
%A رحیمیان مشهدی, حمید
%A کافی, محمد
%A باقری, عبدالرضا
%J علوم آب و خاک
%@ ۲۴۷۶-۳۵۹۴
%D 2005

[Download]