علوم و صنایع کشاورزی, دوره (19), شماره (1), سال (2005-4) , صفحات (191-204)

عنوان : ( بررسی کشت لگوم‌ها به عنوان محصول جایگزین آیش در گندم‌زارهای دیم شمال خراسان )

نویسندگان: احمد نظامی , عبدالرضا باقری , محمد کافی , علی اکبر محمودی , خداداد عابدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی کشت لگوم‌ها به عنوان محصول جایگزین آیش در گندم‌زارهای دیم شمال خراسان

کلمات کلیدی

لگوم‌ها گندم آیش بیوماس عملکرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016221,
author = {نظامی, احمد and باقری, عبدالرضا and کافی, محمد and علی اکبر محمودی and خداداد عابدی},
title = {بررسی کشت لگوم‌ها به عنوان محصول جایگزین آیش در گندم‌زارهای دیم شمال خراسان},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2005},
volume = {19},
number = {1},
month = {April},
issn = {1029-4791},
pages = {191--204},
numpages = {13},
keywords = {لگوم‌ها گندم آیش بیوماس عملکرد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی کشت لگوم‌ها به عنوان محصول جایگزین آیش در گندم‌زارهای دیم شمال خراسان
%A نظامی, احمد
%A باقری, عبدالرضا
%A کافی, محمد
%A علی اکبر محمودی
%A خداداد عابدی
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2005

[Download]