مطالعات تربیتی و روانشناسی, دوره (6), شماره (2), سال (2006-3) , صفحات (55-73)

عنوان : ( مقایسه اثربخشی شیوه گروه درمانی شناختی-رفتاری ، آموزش مهارتهای مطالعه و روش تلفیقی بر کاهش اضطراب امتحان )

نویسندگان: برزو امیرپور , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقایسه اثربخشی شیوه گروه درمانی شناختی-رفتاری ، آموزش مهارتهای مطالعه و روش تلفیقی بر کاهش اضطراب امتحان

کلمات کلیدی

, گروه درمانی شناختی-- رفتاری , آموزش مهارتهای مطالعه , اضطراب امتحان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016230,
author = {امیرپور, برزو and آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا and قنبری هاشم آبادی, بهرامعلی},
title = {مقایسه اثربخشی شیوه گروه درمانی شناختی-رفتاری ، آموزش مهارتهای مطالعه و روش تلفیقی بر کاهش اضطراب امتحان},
journal = {مطالعات تربیتی و روانشناسی},
year = {2006},
volume = {6},
number = {2},
month = {March},
issn = {1608-2842},
pages = {55--73},
numpages = {18},
keywords = {گروه درمانی شناختی-- رفتاری ، آموزش مهارتهای مطالعه ،اضطراب امتحان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه اثربخشی شیوه گروه درمانی شناختی-رفتاری ، آموزش مهارتهای مطالعه و روش تلفیقی بر کاهش اضطراب امتحان
%A امیرپور, برزو
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%A قنبری هاشم آبادی, بهرامعلی
%J مطالعات تربیتی و روانشناسی
%@ 1608-2842
%D 2006

[Download]