اولین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور , 2010-05-12

عنوان : ( بررسی و مقایسه سلامت رمان والدین دارای کودک عقب مانده ذهنی با والدین کودکان عادی شهر ستان گناباد )

نویسندگان: حسین محرابی , محمود پناهی شهری , سیدعلی کیمیایی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده:ایجاد و تشدید اختلافهای خانوادگی،جدایی،تحمل بار سنگین اقتصادی، افسردگی، ناامیدی،اظطراب، خجالت، خشم،اقدام به خودکشی و بسیاری از مسایل دیگر از پیامدهای کودک عقب مانده ذهنی در یک خانواده است که میتواند بهداشت روانی و سازگاری زناشویی ان خانواده را مختل نماید وبر کنشهای جسمی، روانی،اجتمعی،و اقتصادی والدین تاثیر گذارد. روش:پژوهش حاظر روی نمونه ای متشکل از 52 نفر از والدین ( 20 پدر و 32 مادر) کودکان کم توان ذهنی شهرستان گناباد و 61 نفر از والدین(31 پدر و 30 مادر) کودکان عادی مدارس ابتدایی این شهرستان در سال 1387 با هدف بررسی سلامت روان پدران و مادراندارای کودک کم توان وپدران و مادران دارای کودک عادی و مقایسه این دو گروه با یکدیگر در گناباد انجام شده است.ازمون ghq-28 به منظور براورد میزان سلامت روان این دو گروه بکار رفته است. نتایج: با توجه به اینکه میانگین کلghq-28 والدین کودکان عقب مانده ذهنی به طور معنی داری بیشتر از میانگین کل والدین کودکان عادی بود، بنابراین والدین کودکان کم توان در مقایسه با والدین کودکان عادی از سلامت روان پایین تری برخوردارند.

کلمات کلیدی

, واژه های کلیدی: والدین کودکان عقب مانده ذهنی, والدین کودکان عادی, سلامت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1016233,
author = {حسین محرابی and محمود پناهی شهری and کیمیایی, سیدعلی},
title = {بررسی و مقایسه سلامت رمان والدین دارای کودک عقب مانده ذهنی با والدین کودکان عادی شهر ستان گناباد},
booktitle = {اولین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور},
year = {2010},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {واژه های کلیدی: والدین کودکان عقب مانده ذهنی، والدین کودکان عادی، سلامت روان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی و مقایسه سلامت رمان والدین دارای کودک عقب مانده ذهنی با والدین کودکان عادی شهر ستان گناباد
%A حسین محرابی
%A محمود پناهی شهری
%A کیمیایی, سیدعلی
%J اولین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور
%D 2010

[Download]