بررسی مسایل اجتماعی ایران - نامه علوم اجتماعی, دوره (1), شماره (1), سال (2010-6) , صفحات (45-78)

عنوان : ( تحلیل جامعه شناختی بازگشت مجدد معتادان به اعتیاد در مرکز اجتماع درمان مدار(TC) شهر مشهددر سال )

نویسندگان: حسین بهروان , سید علیرضا میرانوری بایگی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحقیق حاضر به تحلیل جامعه شناختی بازگشت مجدد معتادان به اعتیاد در مرکز اجتماع درمان مدار (TC) شهر مشهدباتاکید بردیدگاه برچسب درکنار دیدگاههای ساختاری-کارکردی، کنترل ونیاز می پردازد. روش تحقیق پیمایشی و داده ها از طریق پرسشنامه استاندارد بدست آمد. جامعه آماری 120 نفر معتادانی بودند که سابقه ترک اعتیاد داشته و در مرکز اجتماع درمان مدار شهر مشهد برای درمان حضور داشتند. حجم نمونه 105 نفر از معتادان دارای سابقه ترک بودند که به طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. نتایج نشان می دهد: دفعات بازگشت به اعتیاد با متغیرهای برچسب رابطه معنادار مثبت، با متغیرهای ساختاری کارکردی رابطه معنادار و با متغیرهای کنترل اجتماعی و احساس نیاز به مواد مخدر رابطه معنادار ندارد. تحلیل های رگرسیون چند گانه و نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان داد که برچسب، سن، احساس تبعیض و نگرش مثبت به اعتیاد مهمترین و تعیین کننده ترین عوامل تاثیرگذارمستقیم ومثبت و رضایت اجتماعی مهمترین عامل تاثیر گذار مستقیم و معکوس بر دفعات بازگشت به اعتیاد محسوب می شوند. عوامل کنترل اجتماعی و احساس نیاز به مواد مخدر نیز تاثیر غیر مستقیم بر دفعات بازگشت مجدد به اعتیاد دارند.

کلمات کلیدی

, بازگشت به اعتیاد, برچسب, اجتماع درمان مدار, معتاد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016238,
author = {بهروان, حسین and میرانوری بایگی, سید علیرضا},
title = {تحلیل جامعه شناختی بازگشت مجدد معتادان به اعتیاد در مرکز اجتماع درمان مدار(TC) شهر مشهددر سال},
journal = {بررسی مسایل اجتماعی ایران - نامه علوم اجتماعی},
year = {2010},
volume = {1},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-8973},
pages = {45--78},
numpages = {33},
keywords = {بازگشت به اعتیاد-برچسب-اجتماع درمان مدار-معتاد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل جامعه شناختی بازگشت مجدد معتادان به اعتیاد در مرکز اجتماع درمان مدار(TC) شهر مشهددر سال
%A بهروان, حسین
%A میرانوری بایگی, سید علیرضا
%J بررسی مسایل اجتماعی ایران - نامه علوم اجتماعی
%@ 2008-8973
%D 2010

[Download]