مطالعات ملی, دوره (3), شماره (9), سال (2001-12) , صفحات (201-213)

عنوان : ( طبقه بندی اجتماعی اقوام درایران )

نویسندگان: علی یوسفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جامعه ایران یک جامعه چند قومی است و هویت های قومی مختلفی درآن زندگی می کنند.نتایج تحلیل طبقه بندی بر روی 30 خصوصیت مهم اجتماعی در بین اقوام هشتگانه کشور به روشنی شباهت میان آنها را نشان می دهدو....

کلمات کلیدی

, طبقه بندی اجتماعی , قومیت , تحلیل خوشه ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016240,
author = {یوسفی, علی},
title = {طبقه بندی اجتماعی اقوام درایران},
journal = {مطالعات ملی},
year = {2001},
volume = {3},
number = {9},
month = {December},
issn = {1735-059x},
pages = {201--213},
numpages = {12},
keywords = {طبقه بندی اجتماعی ، قومیت ، تحلیل خوشه ای},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T طبقه بندی اجتماعی اقوام درایران
%A یوسفی, علی
%J مطالعات ملی
%@ 1735-059x
%D 2001

[Download]