جامعه شناسی ایران, دوره (10), شماره (1), سال (2009-6) , صفحات (138-161)

عنوان : ( انسجام درشبکه‌های همسایگی شهرمشهد )

نویسندگان: علی یوسفی , محسن نوغانی دخت بهمنی , مهلاحجازی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

همسایگی بخش مهمی از فضای عمومی شهراست که فرصت ارتباط اجتماعی را برای ساکنین فراهم می آورد و از این جهت در تقویت انسجام شهر سهم مهمی دارد. تحلیل ثانویه داده های همسایگی بر روی 30 شبکه همسایگی در سه منطقه برگزیده شهرمشهد به روشنی نشان می دهد که انسجام رابطه ای شبکه همسایگی این شهر کمتر از حد متوسط و بیشتر نیز متکی بر پیوندهای ضعیف همسایگی است و انسجام ارزشی شبکه نیز از لحاظ شدت علائق ارتباطی و تعهدات محلی ضعیف اما از نظر اشتراک علائق و تعهدات نسبتا بالاست. تحلیل چندگانه انسجام رابطه ای و ارزشی شبکه همسایگی نیز حاکی از این است که متغیرهای ثبات مسکونی ، تراکم مسکونی ، تنوع پایگاهی ، تنوع قومی ، مذهبی و محلی در تغییرات انسجامی شبکه دخیل هستند و در این میان دو متغیرنخست یعنی ثبات مسکونی و تنوع پایگاهی سهم بیشتری در این تغییرات دارند.

کلمات کلیدی

, شبکه همسایگی, انسجام رابطه ای , انسجام ارزشی, تجمع اجتماعی, تفکیک اجتماعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016242,
author = {یوسفی, علی and نوغانی دخت بهمنی, محسن and مهلاحجازی},
title = {انسجام درشبکه‌های همسایگی شهرمشهد},
journal = {جامعه شناسی ایران},
year = {2009},
volume = {10},
number = {1},
month = {June},
issn = {1735-1901},
pages = {138--161},
numpages = {23},
keywords = {شبکه همسایگی، انسجام رابطه ای ، انسجام ارزشی، تجمع اجتماعی، تفکیک اجتماعی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T انسجام درشبکه‌های همسایگی شهرمشهد
%A یوسفی, علی
%A نوغانی دخت بهمنی, محسن
%A مهلاحجازی
%J جامعه شناسی ایران
%@ 1735-1901
%D 2009

[Download]