آموزه های فلسفی- کلامی, دوره (8), شماره (33), سال (2009-12) , صفحات (33-62)

عنوان : ( بررسی و نقد دیدگاه فیزیک کوانتوم درباره اصل علیت )

نویسندگان: سیدمرتضی حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اصل علیت در فیزیک کوانتوم با چالش روبه رو شده است به گونه ای که علیت در قلمرو زیراتمی مورد تردید بلکه انکار قرار گرفته است و از آنجا که این مسأله به سایر حوزه ها نیز گسترش می یابد بررسی درستی دعاوی کوانتومی اهمیت دارد. نویسنده با توجه به برایندهای علمی و فلسفی به بررسی آن پرداخته است و تمامیت این اصل را نشان داده است

کلمات کلیدی

, فیزیک کوانتوم, اصل علیت, بوهر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016244,
author = {حسینی, سیدمرتضی},
title = {بررسی و نقد دیدگاه فیزیک کوانتوم درباره اصل علیت},
journal = {آموزه های فلسفی- کلامی},
year = {2009},
volume = {8},
number = {33},
month = {December},
issn = {2351-5623},
pages = {33--62},
numpages = {29},
keywords = {فیزیک کوانتوم- اصل علیت- بوهر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی و نقد دیدگاه فیزیک کوانتوم درباره اصل علیت
%A حسینی, سیدمرتضی
%J آموزه های فلسفی- کلامی
%@ 2351-5623
%D 2009

[Download]