مطالعات تربیتی و روانشناسی, دوره (2), شماره (2), سال (2006-10) , صفحات (231-235)

عنوان : ( نقد مقاله بررسی ارتباط عمودی کتابهای حرفه و فن )

نویسندگان: محمود سعیدی رضوانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این نوشتار به نقد مقاله ای چاپ شده در نشریه مطالعات تربیتی و روانشناسی-دانشگاه فردوسی مشهد با عنوان بررسی ارتباط عمودی کتابهای حرفه و فن پرداخته شد.

کلمات کلیدی

, نقد مقاله , کتاب درسی, حرفه و
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1016248,
author = {سعیدی رضوانی, محمود},
title = {نقد مقاله بررسی ارتباط عمودی کتابهای حرفه و فن},
journal = {مطالعات تربیتی و روانشناسی},
year = {2006},
volume = {2},
number = {2},
month = {October},
issn = {1608-2842},
pages = {231--235},
numpages = {4},
keywords = {نقد مقاله -کتاب درسی-حرفه و فن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقد مقاله بررسی ارتباط عمودی کتابهای حرفه و فن
%A سعیدی رضوانی, محمود
%J مطالعات تربیتی و روانشناسی
%@ 1608-2842
%D 2006

[Download]